تاریخ پادشاهان ایران = تاریخ ایران = خلاصه التواریخ | tārīx-e pādešāhān-e īrān = tārīx-e īrān = xolāsat-ot tavārīx(تاریخ ایران)

ادیب کاشانی ، احمد بن ابوالحسن ، ق 13 قمری
adīb kāšānī, ahmad ebn-e ab-ol-hasan (-19c)


تاریخ ایران باستان و اسکندر | tārīx-e īrān-e bāstān va eskandar(تاریخ ایران)جزوه تاریخ ایران | jozve-ye tārīx-e īrān(تاریخ ایران)

محمد حسین میرزا، ق 14 قمری
mohammad hoseyn mīrzā (- 20c)


تاریخ پادشاهان ایران | tārīx-e pādešāhān-e īrān(تاریخ ایران)تاریخ ایران و جهان | tārīx-e īrān va jahān(تاریخ ایران)تاریخ سلاطین ایران | tārīx-e salātīn-e īrān(تاریخ ایران)تاریخ سیاقی = سیاق التواریخ = تاریخ پادشاهان ایران = تاریخ پادشاهان عجم = تاریخ مجدول = تاریخ سنواتی = مجمل التواریخ = تاریخ تقویمی = تقویم التواریخ | tārīx-e sīyāqī = sīyāq-ot tavārīx = tārīx-e pādešāhān īrān = tārīx-e pādešāhān-e ‘ajam = tārīx-e mojadval = tārīx-e sanavātī = mojmal-ot tavārīx = tārīx-e taqvīmī = taqvīm-ot tavārīx(تاریخ ایران)تاریخ سیاقی = سیاق التواریخ = تاریخ پادشاهان ایران = تاریخ پادشاهان عجم = تاریخ مجدول = تاریخ سنواتی = مجمل التواریخ = تاریخ تقویمی = تقویم التواریخ | tārīx-e sīyāqī = sīyāq-ot tavārīx = tārīx-e pādešāhān īrān = tārīx-e pādešāhān-e ‘ajam = tārīx-e mojadval = tārīx-e sanavātī = mojmal-ot tavārīx = tārīx-e taqvīmī = taqvīm-ot tavārīx(تاریخ ایران)تاریخ ایران | tārīx-e īrān(تاریخ ایران)تاریخ ایران | tārīx-e īrān(تاریخ ایران)