تاریخ صدر اسلام | tārīx-e sadr-e eslām(تاریخ اسلام)تاریخ اسلام و ایران | tārīx-e eslām va īrān(تاریخ)تاریخ اسلام (مختصر) | tārīx-e eslām (mx.)(تاریخ)مطاعن ابوبکر | matā‘en-e ābū-bakr(تاریخ اسلام)قضاوتهای حضرتامیر (ع ) | qezāvathāy-e hazrat-e amīr(تاریخ اسلام)قره العین فی اخذ ثار الحسین | qurrat-ul ‘ayn fī axḏ-i ṯār-al ḥusayn(تاریخ اسلام)

عبداالله بن محمد تقی ، ق 13 قمری
‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad taqī ( - 19c)


عقیله بنی هاشم | ‘aqīlat-u banī hāšim(تاریخ اسلام)

خرسان ، طالب ، ق 15 قمری
xarsān, tāleb (- 21c)


الصفین = تاریخ صفین = کتاب صفین = وقعه صفین | aṣ-ṣiffīn = tārīx-e seffīn = k.-e seffīn = waq‘at-u ṣiffīn(تاریخ اسلام)

نصر بن مزاحم ، - 112 قمری
nasr ebn-e mozāhem (- 731)


ظلمه المنافقین | zalamat-ol monāfeqīn(تاریخ اسلام)

کرمانشاهی ، اسماعیل بن محمد، ق 13 قمری
kermānšāhī, esmā‘īl ebn-e mohammad (- 19c)


وقعه الجمل | waq‘at-ul jamal(تاریخ اسلام)

حسینی مدنی ، ضامن بن شدقم ، قرن 11 قمری
hoseynī madanī, zāmen ebn-e šadqam( - 17c)