تاریخ و جغرافیا | tārīx va joqrāfīyā(جغرافیا، تاریخ)

کشاورز، اصغر
kešāvarz, asqar


کتاب اسکات = جغرافیا و هیئت = تاریخ طوایف = احوال دنیا | k.-e eskāt = joqrāfīyā va hey’at = tārīx-e tavāyef = ahvāl-e donyā eskāt, jonātān(جغرافیا)تاریخ البحرین و تراجم اعلامه = الذخائر فی جغرافیا البنادر و الجزائر | tārīx-ul baḥrayn wa tarājim-u a‘lām-ih(جغرافیا، تراجم)

آل عصفور، محمد علی بن محمد نقی ، 1289 - 1350 قمری
āl-e ‘osfūr, mohammad ‘alī ebn-e mohammad naqī (1872-1932)


تاریخ و جغرافیای کرمان (ترجمه ) | tārīx va joqrāfīya-ye kermān (t.)(جغرافیا، تاریخ)

نواب شیرازی ، نصراالله، ق 14
navvāb-e šīrāzī, nasr-ol-lāh (-14c)


قرطبه | qortobe(داستان ، تاریخ و جغرافیا)کلیات جغرافیا | kollīyāt-e joqrāfīyā(جغرافیا)جزوه های درسی | jozve-hā-ye darsī(جغرافیا، تاریخ)جغرافیای عربستان و قبایل عرب | joqrāfīya-ye ‘arabestān va qabāyel-e ‘arab(جغرافیا، تاریخ)جغرافیا | joqrāfīyā(جغرافیا)اخبار الاعیان من جبل لبنان | axbār-ul-’a‘yān min jabal-i lubnān(جغرافیا، تاریخ)

شدیاق ، طنوس بن یوسف
šedīyāq, tannūs ebn-e yūsof