اخلاق عالم آرا = اخلاق محسنی | axlāq-e ‘ālam ārā = axlāq-e mohsenī(اخلاق)

فانی کشمیری ، محسن بن حسن ، - 1081 قمری
fānī kešmīrī ،mohsen ebn-e hasan ( - 1671)


تاریخ محمدی = تاریخ دوازده امام = تاریخ رشیدی = فهرست ائمه = تاریخ الاولاد الحضره المصطفوی = معرفت نامه | tārīx-e mohammadī = tārīx-e davāzdah emām = tārīx-e rashidi(تاریخ معصومین ، شعر)

؟ کاشی ، حسن بن محمود، ق 8 قمری
kāšī, hasan ebn-e mahmūd (-14c)


روضه المواعظ | rawzat-ol mavā‘ez(تاریخ ، اخلاق)

گلستانه ، علی اکبر، 1274 - 1319 قمری
golestāne, ‘alī akbar (1858 - 1902)


الرحله البدریه فی الحضره المرویه | ar-riḥlat-ul badrīya fi-l ḥaḍrat-il marwīya(تاریخ ، اخلاق)

بلدی ، محمد علی بن عبدالائمه ، ق 13 قمری
baladī, mohammad ‘alī ebn-e ‘abd-ol-a’eme (- 19c)


شرح الشمائل النبویه = اخلاق المصطفی | š.-oš-šamā’il-on-nabawīyya = axlāq-ol-mostafā(تاریخ پیامبر اکرم (ص ))

عبدالهادی بن محمد معصوم ، ق 11 قمری
‘abd-ol-hādī ebn-e mohammad ma‘sūm (- 17c)


السبعیات فی مواعظ البریات = السباعیات | as-sb‘īyāt fī mawā‘iẓ-il barīyāt = as-sabā‘īyāt(تاریخ ، اخلاق)

ابونصر همدانی ، محمد بن عبدالرحمن ، ق 10 قمری
abū-nasr-e hamedānī, mohammad ebn-e ‘abd-or- rahmān (- 16c)


تاریخ بیهقی = تاریخ ناصری = تاریخ آل سبکتکین = تاریخ مسعودی | tārīx-e beyhaqī = tārīx-e nāserī = tārīx-e āl-e saboktakīn = tārīx-e mas‘ūdī(تاریخ ایران)

بیهقی ، محمد بن حسین ، 385 - 470 قمری
beyhaqī, mohammad ebn-e hoseyn (996-1078)


تاریخ بیهقی = تاریخ ناصری = تاریخ آل سبکتکین = تاریخ مسعودی | tārīx-e beyhaqī = tārīx-e nāserī = tārīx-e āl-e saboktakīn = tārīx-e mas‘ūdī(تاریخ ایران)

بیهقی ، محمد بن حسین ، 385 - 470 قمری
beyhaqī, mohammad ebn-e hoseyn (996-1078)


تاریخ سیاقی = سیاق التواریخ = تاریخ پادشاهان ایران = تاریخ پادشاهان عجم = تاریخ مجدول = تاریخ سنواتی = مجمل التواریخ = تاریخ تقویمی = تقویم التواریخ | tārīx-e sīyāqī = sīyāq-ot tavārīx = tārīx-e pādešāhān īrān = tārīx-e pādešāhān-e ‘ajam = tārīx-e mojadval = tārīx-e sanavātī = mojmal-ot tavārīx = tārīx-e taqvīmī = taqvīm-ot tavārīx(تاریخ ایران)تاریخ سیاقی = سیاق التواریخ = تاریخ پادشاهان ایران = تاریخ پادشاهان عجم = تاریخ مجدول = تاریخ سنواتی = مجمل التواریخ = تاریخ تقویمی = تقویم التواریخ | tārīx-e sīyāqī = sīyāq-ot tavārīx = tārīx-e pādešāhān īrān = tārīx-e pādešāhān-e ‘ajam = tārīx-e mojadval = tārīx-e sanavātī = mojmal-ot tavārīx = tārīx-e taqvīmī = taqvīm-ot tavārīx(تاریخ ایران)