استدلالیه | estedlālīye(شعر، بهائیت)

نعیم سدهی ، محمد، 1272 - 1334 قمری
na‘īm-e sadehī, mohammad (1856 - 1916)


الاقدس | al-aqdas(بهائیت)

بهاء االله، حسینعلی بن میرزا بزرگ ، 1233 - 1309 قمری


الواح | alwāḥ(بهائیت)

بهاء االله، حسینعلی بن میرزا بزرگ ، 1233 - 1309 قمری
bahā’-ol-lāh, hoseyn-‘alī ebn-e mīrzā bozorg (1818-


بهائیت | bahā’īyat(بهائیت)

؟ بهاء االله، حسینعلی بن میرزا بزرگ ، 1233 - 1309 قمری
bahā’-ol-lāh, hoseyn-‘alī ebn-e mīrzā bozorg (1818- 1892)


خطبه | xuṭba(بهائیت)

باب ، علی محمد بن محمد رضا، 1236؟ - 1266 قمری
bāb, ‘alī mohammad ebn-e mohammad rezā (1821 - 1850)


سوره الرضوان | sūrat-ur riḍwān(بهائیت)

؟باب ، علی محمد بن محمد رضا، 1236؟ - 1266 قمری
bāb, ‘alī mohammad ebn-e mohammad rezā (1821- 1850)


شرح حدیث «کنت کنزا مخفیا» | š.-e hadīs-e «kont-o kanz-an maxfīyy-an»(بهائیت)

عبدالبهاء، عباس بن حسینعلی ، 1260 - 1340 قمری
‘abd-ol-bahā’, ‘abbās ebn-e hoseyn-‘alī (1844 - 1922)


صحیفه عدلیه = پنج باب | sahīfe-ye ‘adlīye = panj bāb(بهائیت)

باب ، علی محمد بن محمد رضا، 1236؟ - 1266 قمری
bāb, ‘alī mohammad ebn-e mohammad rezā (1821- 1850)


ایقان | īqān(بهائیت)

بهاء االله، حسینعلی بن میرزا بزرگ ، 1233 - 1309 قمری
bahā’-ol-lāh, hoseyn-‘alī ebn-e mīrzā bozorg (1818- 1892)


بهائیت | bahā’īyat(بهائیت)