المقامات | al-maqāmāt(ادبیات)

بدیع الزمان همدانی ، احمد بن حسین ، 358 - 398 قمری
badī‘-oz-zamān-e hamedānī,ahmad ebn-e hoseyn (970 - 1008)


مثلثات بدیعی = مثلثات منظوم = مثلث منظوم = نصاب مثلث = لغات مثلثه | mosalasāt-e badī‘ī = mosalasāt-e manzūm = mosallas-e manzūm = nesāb-e mosallas = loqāt-e mosallase(لغت ، شعر)

بدیعی تبریزی ، ق 10 قمری
badī‘ī tabrīzī ( - 16c)

ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺯﻳﺒﺎﻱ ﻧﻮﻧﻴ ﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺑﻴﺎﻥ ﻣﻌﻨﻲ ﻟﻐﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻠﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﻠﻔﻆ ﺣﺮﻑ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﺁﻥ (ﺑ??

بدیع البیان | badī‘-ul bayān(معانی بیان)

دولت آبادی ، احمد بن شمس الدین ، - 849 ؟ قمری
dowlat ābādī ،ahmad ebn-e šams-od-dīn (- 1446)


مثلثات بدیعی = مثلثات منظوم = مثلث منظوم = نصاب مثلث = لغات مثلثه | mosalasāt-e badī‘ī = mosalasāt-e manzūm = mosallas-e manzūm = nesāb-e mosallas = loqāt-e mosallase(لغت ، شعر)

بدیعی تبریزی ، ق 10 قمری
badī‘ī tabrīzī ( - 16c)

ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺯﻳﺒﺎﻱ ﻧﻮﻧﻴ ﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺑﻴﺎﻥ ﻣﻌﻨﻲ ﻟﻐﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻠﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﻠﻔﻆ ﺣﺮﻑ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﺁﻥ (ﺑ??

المقامات | al-maqāmāt(ادبیات)

بدیع الزمان همدانی ، احمد بن حسین ، 358 - 398 قمری
badī‘-oz-zamān-e hamedānī,ahmad ebn-e hoseyn (970 - 1008)


اختیارات بدیعی | extīyārāt-e badī‘ī(طب)

زین العابدین عطار، علی بن حسین ، 730؟ - 806قمری
zayn-ol-‘ābedīn-e ‘attār, ‘alī ebn-e hoseyn (1330 - 1404)


بدیع البیان لمعان القرآن = بدایع البیان | badī‘-ul bayān li-ma‘ān-il qur‘ān = badāyi‘-ul bayān(تفسیر)

زنگنه ، حسین علی بن علی ، ق 11 قمری
zangane ،hoseyn ‘alī ebn-e ‘alī (- 17c)


بدیع الجمال و شاهزاده مصری | badī‘-ol jamāl va šāhzāde-ye mesrī(داستان)

سقیم ، عبدالغفور، ق 12 قمری
saqīm, ‘abd-ol-qafūr (- 18c)


الرحیق | ar-raḥīq(بدیع)

سبزواری ، هادی بن مهدی ، 1212 - 1289 قمری
sabzevārī, hādī ebn-e mahdī (1798 - 1872)


زهر الربیع فی الطرائف و الملح و المقال البدیع | zahr-ur rabī‘ fi-ṭ ṭarā’if wa-l milḥ wa-l maqāl-il badī‘(گوناگون)

جزایری ، نعمه االله بن عبداالله، 1050 - 1112 قمری
jazāyerī, ne‘mat-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1641 - 1701)