البیوتات العلویه | al-buyūtāt-ul ‘alawīyya(انساب)بحر الانساب = کنز الانساب = بحر النصاب و المصاب | bahr-ol ansāb = kanz-ol ansāb = bahr-on nesāb va-l mosāb(انساب)تحفه لب اللباب فی ذکر نسب الساده و الانجاب | tuḥfat-u lubb-il lubāb fī ḏikr-i nasab-is sādat wa-l anjāb()

حسینی مدنی ، ضامن بن شدقم ، ق 11 قمری
hoseynī madanī, zāmen ebn-e šadqam (-17c)


بحر الانساب = کنز الانساب = بحر النصاب و المصاب | bahr-ol ansāb = kanz-ol ansāb = bahr-on nesāb va-l mosāb(انساب)الفخری فی انساب الطالبیین | al-faxrī fī ansāb-iṭ ṭālibīyīn(انساب)

مروزی ، اسماعیل بن حسین ، 572 - 614 قمری
marvzī, esmā‘īl ebn-e hoseyn (1177 - 1218)


نسب نامه خاندان عثمان بیک غازی | nasab-nāme-ye xāndān-e ‘osmān beyk-e qāzī(انساب)الادعیاء و النسب الباطله | al-ad‘īyā’ wa-n nisab-ul bāṭila()اصطلاحات النسابین | iṣṭilāḥāt-un-nassābīn(انساب)

نسابه ، علی بن عبدالکریم ، - 800 ؟ قمری
nassābe, ‘alī ebn-e ‘abd-ol-karīm (- 1398)


انساب الاشراف | ansāb-ul ’ašrāf(انساب)

بلاذری ، احمد بن یحیی ، - 279 قمری
balāzorī, ahmad ebn-e yahyā (- 893)


الانساب الی البلدان = النسبه الی المواضع و البلدان | al-ansāb ila-l buldān = an-nisba ila-l mawāḍi‘ wa-l buldān(تراجم)

ابومخرمه ، عبداالله طیب بن عبداالله، 870 - 947 قمری
abū-maxrame, ‘abd-ol-lāh tayyeb ebn-e ‘abd-ol-lāh (1466-1541)