بهجه الناظرین | bahjat-un nāẓirīn(امامت)

خوئی ، مصطفی بن مرتضی ، 1295 - 1370 قمری
xūīī, mostafā ben mortezā (1878-1951)


کاشف الحق = حدیقه الشیعه (تحریف شده ) = کشف الحق = کاشف الاسرار = هدایت العالمین = امامت امیر المومنین = فوز النجاه = مناقب قطبشاهی | kāšef-ol haqq = hadīqat-oš šī‘a (tahrīf šode) = kašf-ol haqq = kāšef-ol asrār = hedāyat-ol ‘ālamīn = emāmat-e amīr-al-mo’menīn = fowz-on najāt = manāqeb-e qotbšāhī(کلام و اعتقادات)

حسینی اردستانی ، معزالدین بن ظهیرالدین ، ق 11 قمری
hoseynī ardestānī, mo‘ez-od-dīn ebn-e zahīr-od-dīn(- 17c)


کاشف الحق = حدیقه الشیعه (تحریف شده ) = کشف الحق = کاشف الاسرار = هدایت العالمین = امامت امیر المومنین = فوز النجاه = مناقب قطبشاهی | kāšef-ol haqq = hadīqat-oš šī‘a (tahrīf šode) = kašf-ol haqq = kāšef-ol asrār = hedāyat-ol ‘ālamīn = emāmat-e amīr-al-mo’menīn = fowz-on najāt = manāqeb-e qotbšāhī(کلام و اعتقادات)

حسینی اردستانی ، معزالدین بن ظهیرالدین ، ق 11 قمری
hoseynī ardestānī, mo‘ez-od-dīn ebn-e zahīr-od-dīn(- 17c)


امامت = تحفه شاهی = رشحات | emāmat = tohfe-ye šāhī = rašahāt(کلام و اعتقادات)

قاضی زاده کرهرودی ، عبدالخالق ، ق 11 قمری
qāzī-zāde karahrūdī, ‘abd-ol-xāleq (- 17c)


امامت | imāma(کلام و اعتقادات)

طبری ، حسن بن علی ، ق 7 قمری
tabarī, hasan ebn-e ‘alī (- 13c)


امامت = تحفه شاهی = رشحات | emāmat = tohfe-ye šāhī = rašahāt(کلام و اعتقادات)

قاضی زاده کرهرودی ، عبدالخالق ، ق 11 قمری
qāzī-zāde karahrūdī, ‘abd-ol-xāleq (- 17c)


امامت | Imāma(کلام و اعتقادات)امامت خاصه | emāmat-e xāsse(کلام و اعتقادات)

سپهر کاشانی ، عباسقلی بن محمد تقی ، 1268 - 1342 قمری
sepehr-e kāšānī, ‘abbās-qolī ebn-e mohammad taqī (1852-1924)


کاشف الحق = حدیقه الشیعه (تحریف شده ) = کشف الحق = کاشف الاسرار = هدایت العالمین = امامت امیر المومنین = فوز النجاه = مناقب قطبشاهی | kāšef-ol haqq = hadīqat-oš šī‘a (tahrīf šode) = kašf-ol haqq = kāšef-ol asrār = hedāyat-ol ‘ālamīn = emāmat-e amīr-al-mo’menīn = fowz-on najāt = manāqeb-e qotbšāhī(کلام و اعتقادات)

حسینی اردستانی ، معزالدین بن ظهیرالدین ، ق 11 قمری
hoseynī ardestānī, mo‘ez-od-dīn ebn-e zahīr-od-dīn(- 17c)


الامامه = النصیریه فی الامامه = بحث در امامت = الوجیزه النصیریه | al-imāma = an-naṣīrīyya fi-l imāma = bahs dar emāmat = al-wajīzat-un naṣīrīya(کلام و اعتقادات)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201-1274)