الوجیزه فی وجوب معرفه االله تعالی بالدلیلو معنی الدلیل | al-wajīza fī wujūb-i ma‘rifat-il lāh ta‘ālā bid-dalīl wa ma‘na-d dalīl(کلام و اعتقادات)الوجیزه فی الفقه = زبده الدلیل | al-wajīza fi-l fiqh = zubdat-ud dalīl(فقه)

شبر، عبداالله بن محمد رضا، 1188؟ - 1242 قمری
šobbar, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad rezā (1774 - 1827)


الوجیزه فی الفقه = زبده الدلیل | al-wajīza fi-l fiqh = zubdat-ud dalīl(فقه)

شبر، عبداالله بن محمد رضا، 1188؟ - 1242 قمری
šobbar, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad rezā (1774 - 1827)


توحید = راه خدای شناختن = مبدا و معاد = خداشناسی = فی حکمه الالهیه العرفانیه = معرفه االله تعالی | towhīd = rāh-e xodāy šenāxtan = mabda’ va ma‘ād = xodā-šenāsī = fī hekmat-el elāhīya ‘erfānīya(کلام و اعتقادات)

؟ فخر رازی ، محمد بن عمر، 544؟ - 606 قمری
faxr-e rāzī, mohammad ebn-e ‘omar (1150 - 1210)


علم االله تعالی | ‘ilm-ul-lāh ta‘ālā()اسناد هزار و یک نام حضرت حق سبحانه و تعالی | /(اسماء االله)الوجیزه فی معرفه التقویم = معرفه التقویم | al-wajīza fī ma‘rifat-it taqwīm = ma‘rifat-ut taqwīm(تقویم)

شریف خاتون آبادی ، احمد بن محمد مهدی ، - 1155 قمری
šarīf xātūn-ābādī, ahmad ebn-e mohammad mahdī( - 1742)


الوجیزه فی معرفه التقویم = معرفه التقویم | al-wajīza fī ma‘rifat-it taqwīm = ma‘rifat-ut taqwīm(تقویم)

شریف خاتون آبادی ، احمد بن محمد مهدی ، - 1155 قمری
šarīf xātūn-ābādī, ahmad ebn-e mohammad mahdī( - 1742)


ان االله تعالی هو قادر علی المحالات | inn-al lāh ta‘ālā huwa qādir-un ‘ala-l maḥālāt(فلسفه)علم االله تعالی | ‘ilm-ul-lāh ta‘ālā(کلام و اعتقادات ، فلسفه)

بحرانی ، علی بن عبداالله، - 1319 قمری
bahrānī, ‘alī ebn-e ‘abd-ol-lāh (- 1902)