الصحیح فی عقد النکاح | aṣ-ṣaḥīḥ fī ‘aqd-in nikāḥ(فقه)

میسی ، لطف االله بن عبدالکریم ، - 1032 قمری
mīsī, lotf-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-karīm (- 1623)


صیغ عقد النکاح و الطلاق = صیغ العقود و الایقاعات | ṣīyaġ-u ‘aqd-in nikāḥ wa-ṭ ṭalāq = ṣīyaġ-ul ‘uqūd wa-l īqā‘āt(فقه)

استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 قمری
estarābādī, mohammad ja‘far ebn-e sayf-od-dīn (1784 - 1847)


صیغ العقود و النکاح = صیغ عقود نکاح = عقدنامه | sīyaq-ol ‘oqūd va-n nekāh = sīyaq-e ‘oqūd-e nekāh = ‘aqd-nāme(فقه)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)


مظهر المختار فی حکم النکاح مع الاعسار | muẓhir-ul muxtār fī ḥukm-in nikāḥ ma‘a-l i‘sār(فقه)

آقامحمد علی کرمانشاهی ، 1144 - 1216 قمری
āqā-mohammad ‘alī kermānšāhī (1732 - 1802)


صیغ العقود و النکاح = صیغ عقود نکاح = عقدنامه | sīyaq-ol ‘oqūd va-n nekāh = sīyaq-e ‘oqūd-e nekāh = ‘aqd-nāme(فقه)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)


صیغ النکاح | ṣīyaġ-un nikāḥ(فقه)اسرار النکاح | asrār-un-nikāḥ(طب ، اخلاق)

نجم الدین شیرازی ، محمود بن الیاس ، - 730 قمری
najm-od-dīn-e šīrāzī, mahmūd ebn-e elyās (- 1330)


خطبه النکاح | xuṭbat-un nikāḥ(ادبیات)

استرآبادی ، محمد شفیع بن محمد علی ، ق 11 قمری
estarābādī, mohammad šafī‘ ebn-e mohammad ‘alī (- 17c)


صیغ عقد النکاح و الطلاق = صیغ العقود و الایقاعات | ṣīyaġ-u ‘aqd-in nikāḥ wa-ṭ ṭalāq = ṣīyaġ-ul ‘uqūd wa-l īqā‘āt(فقه)

استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 قمری
estarābādī, mohammad ja‘far ebn-e sayf-od-dīn (1784 - 1847)


صیغ العقود النکاح | sīyaq-ol ‘oqūd-en nekāh(فقه)

استرآبادی ، محمد علی ، ق 13 قمری
estarābādī, mohammad ‘alī (- 19c)