النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی | an-nihāya fī mujarrad-il fiqh wa-l fatāwā(فقه)

شیخ طوسی ، محمد بن حسن ، 385 - 460 قمری
šayx-e tūsī, mohammad ebn-e hasan (996 - 1069)


النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی | an-nihāya fī mujarrad-il fiqh wa-l fatāwā(فقه)

شیخ طوسی ، محمد بن حسن ، 385 - 460 قمری
šayx-e tūsī, mohammad ebn-e hasan (996 - 1069)


النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی | an-nihāya fī mujarrad-il fiqh wa-l fatāwā(فقه)

شیخ طوسی ، محمد بن حسن ، 385 - 460 قمری
šayx-e tūsī, mohammad ebn-e hasan (996 - 1069)


النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی | an-nihāya fī mujarrad-il fiqh wa-l fatāwā(فقه)

شیخ طوسی ، محمد بن حسن ، 385 - 460 قمری
šayx-e tūsī, mohammad ebn-e hasan (996 - 1069)


مختار الفتاوی | muxtār-ul fatāwā(فقه)

طاهری ، محمد بن احمد
tāherī, mohammad ebn-e ahmad


جامع الفتاوی | jāmi‘-ul fatāwā(فقه)

حمیدی ، قرق امیر، - 860 قمری
hamīdī, qoroq amīr (- 1456)


شرح الحاوی فی الفتاوی | š.-ul-ḥāwī fi-l-fatāwā(فقه)

علاء الدین تبریزی ، علی بن اسماعیل ، 668 - 720 قمری
‘alā‘-od-dīn-e tabrīzī, ‘alī ebn-e esmā‘īl (1270 - 1321)


المهذب من الفتاوی | al-muha۴۴ab min-al fatāwā(فقه)

حسنی یمنی ، عبداالله بن حمزه ، - 614 قمری
hasanī yamanī, ‘abd-ol-lāh ebn-e hamze(- 1218)


المحرر فی الفتاوی | al-muḥarrar fi-l fatāwā(فقه)

ابن فهد حلی ، احمد بن محمد، 757؟ - 841 قمری
ebn-e fahad-e hellī, ahmad ebn-e mohammad (1357 - 1438)


البلاغ و النهایه فی التوحید | al-balāġ wa-n nihāya fi-t tawḥīd(کلام و اعتقادات)

هادی المستجیبین ، حمزه بن علی ، - 433 قمری
hādī-yol-mostajībīn, hamzat-ebn-e ‘alī (- 1042)