النهایه فی غریب الحدیث و الاثر | an-nihāya fī ġarīb-il ḥadīṯ wa-l aṯar(لغت)

ابن اثیر، مبارک بن محمد، 544 - 606 قمری
ebn-e asīr, mobārak ebn-e mohammad (1150 - 1210)


النهایه فی غریب الحدیث و الاثر | an-nihāya fī ġarīb-il ḥadīṯ wa-l aṯar(لغت)

ابن اثیر، مبارک بن محمد، 544 - 606 قمری
ebn-e asīr, mobārak ebn-e mohammad (1150 - 1210)


النهایه فی غریب الحدیث و الاثر | an-nihāya fī ġarīb-il ḥadīṯ wa-l aṯar(لغت)

ابن اثیر، مبارک بن محمد، 544 - 606 قمری
ebn-e asīr, mobārak ebn-e mohammad (1150 - 1210)


النهایه فی غریب الحدیث و الاثر | an-nihāya fī ġarīb-il ḥadīṯ wa-l aṯar(لغت)

ابن اثیر، مبارک بن محمد، 544 - 606 قمری
ebn-e asīr, mobārak ebn-e mohammad (1150 - 1210)


النهایه فی غریب الحدیث و الاثر | an-nihāya fī ġarīb-il ḥadīṯ wa-l aṯar(لغت)

ابن اثیر، مبارک بن محمد، 544 - 606 قمری
ebn-e asīr, mobārak ebn-e mohammad (1150 - 1210)


خلاصه الخلاصه = علم الحدیث = علوم الحدیث = الخلاصه فی اصول الحدیث = شرح الخلاصه فی اصول الحدیث = درایه الحدیث | xulāṣat-ul xulāṣa = ‘ilm-ul ḥadīṯ = ‘ulūm-ul ḥadīṯ = al- xulāṣa fī usūl-il ḥadīṯ(درایه)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


الخلاصه فی معرفه الحدیث = مختصر فی اصول الحدیث | al-xulāṣa fī ma‘rifat-il ḥadīṯ = muxtaṣar-un fī usūl-il ḥadīṯ(درایه)

طیبی ، حسین بن محمد، - 743 ؟ قمری
tībī, hoseyn ebn-e mohammad (- 1343)


النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی | an-nihāya fī mujarrad-il fiqh wa-l fatāwā(فقه)

شیخ طوسی ، محمد بن حسن ، 385 - 460 قمری
šayx-e tūsī, mohammad ebn-e hasan (996 - 1069)


البلاغ و النهایه فی التوحید | al-balāġ wa-n nihāya fi-t tawḥīd(کلام و اعتقادات)

هادی المستجیبین ، حمزه بن علی ، - 433 قمری
hādī-yol-mostajībīn, hamzat-ebn-e ‘alī (- 1042)


النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی | an-nihāya fī mujarrad-il fiqh wa-l fatāwā(فقه)

شیخ طوسی ، محمد بن حسن ، 385 - 460 قمری
šayx-e tūsī, mohammad ebn-e hasan (996 - 1069)