النقیض = تحقیق النقیض | an-naqī۳ = taḥqīq-un naqī۳(منطق)

حنفی تبریزی ، شمس الدین محمد، ق 10 قمری
hanafī tabrīzī, šams-od-dīn mohammad (- 16c)


تحقیق المحصورات = لطائف الاسرار فی تحقیق المحصورات | taḥqīq-ul maḥṣūrāt = laṭā’if-ul asrār fī taḥqīq-il maḥṣūrāt(منطق)

قطب الدین رازی ، محمد بن محمد، 694 - 766 قمری
qotb-od-dīn-e rāzī, mohammad ebn-e mohammad (1295-1365)


تحقیق المحصورات = لطائف الاسرار فی تحقیق المحصورات | taḥqīq-ul maḥṣūrāt = laṭā’if-ul asrār fī taḥqīq-il maḥṣūrāt(منطق)

قطب الدین رازی ، محمد بن محمد، 694 - 766 قمری
qotb-od-dīn-e rāzī, mohammad ebn-e mohammad (1295-1365)


ارشاد الخبیر البصیر الی تحقیق الحال فی ابی بصیر = ترجمه ابی بصیر = تحقیق احوال ابی بصیر | iršād-ul-xabīr-il-baṣīr ila taḥqīq-il-ḥāl fī abī baṣīr = t.-u abī baṣīr(رجال)

شفتی بیدآبادی ، محمد باقر بن محمد نقی ، 11٧٥؟ - 12٦٠ قمری
šaftī bīd-ābādī, mohammad bāqer ebn-e mohammad naqī (1762 - 1844)


ارشاد الخبیر البصیر الی تحقیق الحال فی ابی بصیر = ترجمه ابی بصیر = تحقیق احوال ابی بصیر | iršād-ul-xabīr-il-baṣīr ila taḥqīq-il-ḥāl fī abī baṣīr = t.-u abī baṣīr(رجال)

شفتی بیدآبادی ، محمد باقر بن محمد نقی ، 11٧٥؟ - 12٦٠ قمری
šaftī bīd-ābādī, mohammad bāqer ebn-e mohammad naqī (1762 - 1844)


الفوائد البرهانیه فی تحقیق الفوائد الفناریه = الفراید البرهانیه فی تحقیق الفوائد الفناریه | al-fawā’id-ul burhānīya fī taḥqīq-il fawā’id-il fanārīya = al-farāyid-ul burhānīya fī taḥqīq-il fawā’id-il fanārīya(منطق)

برهان الدین بن کمال الدین حمید، ق 9 قمری
borhān-od-dīn ebn-e kamāl-od-dīn hamīd (- 15c)


فصل الخطاب فی تحقیق السوال و تزییف الجواب | /(اصول فقه / عربی)الدلالات (رساله فی تحقیق ) | ad-dilālāt (r.-un fī taḥqīq-i)(منطق)تحقیق الحق فی توقف عدم الکل علی عدم الجزء | /(فلسفه / عربی)تحقیق تعریف ابن الحاجب للحرف | taḥqīq-u ta‘rīf-i ibn-i ḥājib li-l-ḥarf(نحو)