النقایه فی مختصر الوقایه = مختصر وقایه الروایه فی مسائل الهدایه (النقایه ) | an-niqāya fī muxtaṣar-il wiqāya = muxtaṣar-u wiqāyat- ir riwāya fī masā’il-il hidāya (an-niqāya)(فقه)

صدرالشریعه الثانی ، عبیداالله بن مسعود، - 750 ؟ قمری
sadr-oš-šarī‘e as-sānī, ‘obeyd-ol-lāh ebn-e mas‘ūd (- 1350)


النقایه فی مختصر الوقایه = مختصر وقایه الروایه فی مسائل الهدایه (النقایه ) | an-niqāya fī muxtaṣar-il wiqāya = muxtaṣar-u wiqāyat- ir riwāya fī masā’il-il hidāya (an-niqāya)(فقه)

صدرالشریعه الثانی ، عبیداالله بن مسعود، - 750 ؟ قمری
sadr-oš-šarī‘e as-sānī, ‘obeyd-ol-lāh ebn-e mas‘ūd (- 1350)


شرح وقایه الروایه فی مسائل الهدایه = شرح الوقایه | /(فقه / عربی)شرح وقایه الروایه فی مسائل الهدایه = شرح الوقایه | /(فقه / عربی)مرصاد الافهام الی مبادی الاحکام = شرح منتهی السئول و الامل | mirṣād-ul afhām ilā mabādi-l ’aḥkām = š.-i muntaha-l su’ūl-i wa-al amal(اصول فقه)

بیضاوی ، عبداالله بن عمر، - 685 ؟ قمری
beyzāvī, ‘abd-ol-lāh ebn-e ‘omar (- 1287)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻲ = ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﻻﺻﻮﻝ = ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺐ؛ ﺍﺑﻦ ﺣﺎﺟﺐ، ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ (۵۷۰ - ۶۴۶) ﺷﺮﺡ ﻣﺰﺟﻲ ﻣﺨ??

حاشیه شرح مختصر الاصول = حاشیه شرح مختصر المنتهی = حاشیه شرح العضدی علی مختصر ابن الحاجب | ḥāšīyat-u š.-i muxtaṣar-il usūl = ḥāšīyat-u š.-i muxtaṣar-il muntahā(اصول فقه)

میرزا جان باغنوی ، حبیب االله، - 994 ؟ قمری
mīrzā jān-e bāqnavī, habīb-ol-lāh ( - 1586)


حاشیه شرح مختصر الاصول = حاشیه شرح مختصر المنتهی = حاشیه شرح العضدی علی مختصر ابن الحاجب | ḥāšīyat-u š.-i muxtaṣar-il usūl = ḥāšīyat-u š.-i muxtaṣar-il muntahā(اصول فقه)

میرزا جان باغنوی ، حبیب االله، - 994 ؟ قمری
mīrzā jān-e bāqnavī, habīb-ol-lāh ( - 1586)


حاشیه شرح مختصر الاصول = حاشیه شرح مختصر المنتهی = حاشیه شرح العضدی علی مختصر ابن الحاجب | ḥāšīyat-u š.-i muxtaṣar-il usūl = ḥāšīyat-u š.-i muxtaṣar-il muntahā(اصول فقه)

میرزا جان باغنوی ، حبیب االله، - 994 ؟ قمری
mīrzā jān-e bāqnavī, habīb-ol-lāh ( - 1586)


حاشیه شرح مختصر الاصول = حاشیه شرح مختصر المنتهی = حاشیه شرح العضدی علی مختصر ابن الحاجب | ḥāšīyat-u š.-i muxtaṣar-il usūl = ḥāšīyat-u š.-i muxtaṣar-il muntahā(اصول فقه)

میرزا جان باغنوی ، حبیب االله، - 994 ؟ قمری
mīrzā jān-e bāqnavī, habīb-ol-lāh ( - 1586)


حاشیه شرح مختصر الاصول = حاشیه شرح مختصر المنتهی = حاشیه شرح العضدی علی مختصر ابن الحاجب | ḥāšīyat-u š.-i muxtaṣar-il usūl = ḥāšīyat-u š.-i muxtaṣar-il muntahā(اصول فقه)

میرزا جان باغنوی ، حبیب االله، - 994 ؟ قمری
mīrzā jān-e bāqnavī, habīb-ol-lāh ( - 1586)