النص علی امامه امیر المومنین (ع ) | an-naṣṣ ‘alā imāmat-i amīr-il mu’minīn(کلام و اعتقادات)

مفید، محمد بن محمد، 336 - 413 قمری
mofīd, mohammad ebn-e mohammad (948 - 1023)


النص علی امامه امیر المومنین (ع ) | an-naṣṣ ‘alā imāmat-i amīr-il mu’minīn(کلام و اعتقادات)

مفید، محمد بن محمد، 336 - 413 قمری
mofīd, mohammad ebn-e mohammad (948 - 1023)


شرح دیوان امیر المومنین (ع ) | š.-e d.-e amīr-al-mo‘menīn(ادبیات)دیوان امیر المومنین علی علیه السلام (ترجمه ) | d.-e amīr-ol mo‘menīn ‘alī ‘alay-he salām (t.)(شعر)ابطال شبه المتاولین لنص ولایه امیر المومنین | ibṭāl-u šubah-il muti’awwilīn li-naṣṣ-i wilāyat-i amīr-il mu’minīn(کلام و اعتقادات)شرح دیوان امیر المومنین (ع ) | š.-e d.-e amīr-al-mo‘menīn(ادبیات)

میبدی ، حسین بن معین الدین ، - 911 ؟ قمری
meybodī, hoseyn ebn-e mo‘īn-od-dīn (- 1506)


شرح دیوان امیر المومنین (ع ) | š.-e d.-e amīr-al-mo‘menīn(ادبیات)

میبدی ، حسین بن معین الدین ، - 911 ؟ قمری
meybodī, hoseyn ebn-e mo‘īn-od-dīn (- 1506)


شرح دیوان امیر المومنین (ع ) | š.-e d.-e amīr-al-mo‘menīn(ادبیات)

میبدی ، حسین بن معین الدین ، - 911 ؟ قمری
meybodī, hoseyn ebn-e mo‘īn-od-dīn (- 1506)


دیوان امیر المومنین علی علیه السلام | d.-e amīr-ol-mo‘menīn ‘alī ‘alay-he-s-salām(شعر)

منسوب به علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، - 40 قمری
(mansūb be) ‘alī ebn-e abī tāleb, emām-e avval ( - 661)


دیوان امیر المومنین علی علیه السلام | d.-e amīr-ol-mo‘menīn ‘alī ‘alay-he-s-salām(شعر)

منسوب به علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، - 40 قمری
(mansūb be) ‘alī ebn-e abī tāleb, emām-e avval ( - 661)