النزهه المبهجه فی تشحیذ الاذهان و تعدیل الامزجه | an-nuzhat-ul mubhija fī tašḥī۱-il a۱hān wa ta‘dīl-il amzija(طب)

انطاکی ، داود بن عمر، 950 - 1008 قمری
antākī,dāvod ebn-e ‘omar (1544 - 1600)


النزهه المبهجه فی تشحیذ الاذهان و تعدیل الامزجه | an-nuzhat-ul mubhija fī tašḥī۱-il a۱hān wa ta‘dīl-il amzija(طب)

انطاکی ، داود بن عمر، 950 - 1008 قمری
antākī,dāvod ebn-e ‘omar (1544 - 1600)


استخراج تقویم و تعدیل شمس | estexrāj-e taqvīm va ta‘dīl-e šams(هیئت)استخراج غایت تعدیل قمر | estexrāj-e qāyat-e ta‘dīl-e qamar(هیئت)النزهه الاثنی عشریه | an-nozhat-ol esnā ‘ašarīye(کلام و اعتقادات)

کشمیری دهلوی ، محمد بن عنایت احمد، - 1235 قمری
kešmīrī dehlavī,mohammad ebn-e ‘enāyat ahmad(- 1820)


ارشاد الاذهان الی احکام الایمان (ترجمه ) | ()شرح ارشاد الاذهان | š.-u iršād-il aḏhān(فقه)شرح ارشاد الاذهان | š.-e iršād-ol-aḏhān(فقه)حاشیه ارشاد الاذهان | ḥāšīyat-u iršād-il aḏhān(فقه)ارشاد الاذهان الی احکام الایمان (ترجمه ) | iršād-ul aḏhān ilā aḥkām-il īmān (t.)(فقه)