النزهه الاثنی عشریه | an-nozhat-ol esnā ‘ašarīye(کلام و اعتقادات)

کشمیری دهلوی ، محمد بن عنایت احمد، - 1235 قمری
kešmīrī dehlavī,mohammad ebn-e ‘enāyat ahmad(- 1820)


دوازده امام = مناقب = تحیات = انشاء الصلوات و التحیات = صلوات چهارده معصوم = انشاء الصلوات علی اشرف البریات و عترته = صلوات دوازده امام = الصلوات الاثنی عشریه = الخطبه الاثنی عشریه | davāzdah emām = manāqeb(دعا)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


دوازده امام = مناقب = تحیات = انشاء الصلوات و التحیات = صلوات چهارده معصوم = انشاء الصلوات علی اشرف البریات و عترته = صلوات دوازده امام = الصلوات الاثنی عشریه = الخطبه الاثنی عشریه | davāzdah emām = manāqeb(دعا)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


دوازده امام = مناقب = تحیات = انشاء الصلوات و التحیات = صلوات چهارده معصوم = انشاء الصلوات علی اشرف البریات و عترته = صلوات دوازده امام = الصلوات الاثنی عشریه = الخطبه الاثنی عشریه | davāzdah emām = manāqeb(دعا)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


دوازده امام = مناقب = تحیات = انشاء الصلوات و التحیات = صلوات چهارده معصوم = انشاء الصلوات علی اشرف البریات و عترته = صلوات دوازده امام = الصلوات الاثنی عشریه = الخطبه الاثنی عشریه | davāzdah emām = manāqeb(دعا)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


قبله اثنا عشریه = الاثنی عشریه فی القبله | qeble-ye asnā ‘ašarīye = esnā ‘ašarīyye fe-l qebla(فقه)

اصفهانی ، محمد بن محمد زمان ، ق 12 قمری
esfahānī, mohammad ebn-e mohammad zamān ( - 18c)


قبله اثنا عشریه = الاثنی عشریه فی القبله | qeble-ye asnā ‘ašarīye = esnā ‘ašarīyye fe-l qebla(فقه)

اصفهانی ، محمد بن محمد زمان ، ق 12 قمری
esfahānī, mohammad ebn-e mohammad zamān ( - 18c)


الاثنی عشریه فی رد الصوفیه | al-iṯnā ‘ašarīyya fī radd-iṣ ṣūfīyya(کلام و اعتقادات)الفوائد السنیه فی شرح الاثنی عشریه | al-fawā’id-us sanīyya fī š.-il iṯnā ‘ašarīyya(فقه)

بلاغی ، حسن بن عباس ، ق 12 قمری
balāqī, hasan ebn-e ‘abbās (- 18c)


شرح الاثنی عشریه | š.-ul iṯnā ‘ašarīyya(فقه)

سبط الشهید، محمد بن حسن ، 980 - 1030 قمری
sebt-oš-šahīd, mohammad ebn-e hasan (1573 - 1621)