المواسعه و المضایقه = منهج التحقیق فی التوسعه و التضییق | al-muwāsi‘a wa-l mu۷āyiqa = manhaj-ut taḥqīq fi-t tawsi‘a wa-t ta۷yīq(فقه)

کاظمی ، اسداالله بن اسماعیل ، 1186 - 1237 ؟ قمری
kāzemī, asad-ol-lāh ebn-e esmā‘īl (1773 - 1822)


المواسعه و المضایقه = منهج التحقیق فی التوسعه و التضییق | al-muwāsi‘a wa-l mu۷āyiqa = manhaj-ut taḥqīq fi-t tawsi‘a wa-t ta۷yīq(فقه)

کاظمی ، اسداالله بن اسماعیل ، 1186 - 1237 ؟ قمری
kāzemī, asad-ol-lāh ebn-e esmā‘īl (1773 - 1822)


المواسعه و المضایقه | al-muwāsi‘a wa-l mu۷āyiqa(فقه)المواسعه و المضایقه | al-muwāsi‘a wa-l mu۷āyiqa(فقه)

عاملی غروی ، جواد بن محمد، 1152؟ - 1226 قمری
‘āmelī qaravī, javād ebn-e mohammad (1740 - 1811)


انوار التحقیق | anvār-ot tahqīq(عرفان و تصوف)

انصاری ، عبداالله بن محمد، 396 - 481 قمری
ansārī, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad (1006-1089)


انوار التحقیق | anvār-ot tahqīq(عرفان و تصوف)

انصاری ، عبداالله بن محمد، 396 - 481 قمری
ansārī, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad (1006-1089)


انوار التحقیق | anvār-ot tahqīq(عرفان و تصوف)

انصاری ، عبداالله بن محمد، 396 - 481 قمری
ansārī, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad (1006-1089)


برهان التحقیق و صناعه التدقیق | burhān-ut taḥqīq wa ṣanā‘at-ut tadqīq(حساب)

ثلاثی ، یوسف بن احمد، - 832 قمری
salāsī, yūsof ebn-e ahmad (- 1429)


منهاج التحقیق و محاسن التلفیق | minhāj-ut taḥqīq wa maḥāsin-ut talfīq(کلام و اعتقادات)

قرشی ، یحیی بن حسن ، - 780 قمری
qorašī, yahyā ben hasan(- 1379)


خلاصه المنهج = خلاصه تفسیر منهج الصادقین = خلاصه منهج الصادقین | xolāsat-ol manhaj = xolāsat-o tafsīr-e manhaj-os sādeqīn = xolāsat-o manhaj-os sādeqīn(تفسیر)

کاشانی ، فتح االله بن شکراالله، - 988 قمری
kāšānī, fath-ol-lāh ebn-e šokr-ol-lāh (- 1581)