تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رساله الشمسیه = شرح شمسیه قطبی | taḥrīr-ul qawā‘id-il manṭiqīyya fī š.-i r.-iš šamsīyya = š.-e šamsīye-ye qotbī(منطق)

قطب الدین رازی ، محمد بن محمد، 694 - 766 قمری
qotb-od-dīn-e rāzī, mohammad ebn-e mohammad (1295-1365)


تهذیب المنطق | tahḏīb-ul manṭiq(منطق)

تفتازانی ، مسعود بن عمر، 722 - 792 ؟ قمری
taftāzānī, mas‘ūd ebn-e ‘omar (1323 - 1390)


حاشیه تحریر القواعد المنطقیه = حاشیه شریفی = حاشیه کوچک | ḥāšīyat-u taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīyya = hāšīye-ye šarīfī = hāšīye-ye kūčak(منطق)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


حاشیه تهذیب المنطق = شرح تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u tahḏīb-il manṭiq = š.-u tahḏīb-il manṭiq(منطق)

عصام الدین اسفراینی ، ابراهیم بن محمد، 873 - 951 ؟ قمری
‘esām-od-dīn-e esfarāyenī, ebrāhīm ebn-e mohammad (1469 - 1545)


کبری در منطق = الرساله الکبری فی المنطق | kobrā dar manteq = ar-r.-ol kobrā fe-l manteq(منطق)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رساله الشمسیه = شرح شمسیه قطبی | taḥrīr-ul qawā‘id-il manṭiqīyya fī š.-i r.-iš šamsīyya = š.-e šamsīye-ye qotbī(منطق)

قطب الدین رازی ، محمد بن محمد، 694 - 766 قمری
qotb-od-dīn-e rāzī, mohammad ebn-e mohammad (1295-1365)


حاشیه تحریر القواعد المنطقیه | ḥāšīyat-u taḥrīr-i qawā‘id-il manṭiqīya(منطق)

تفتازانی ، مسعود بن عمر، 722 - 792 ؟ قمری
Taftāzānī, mas‘ūd ebn-e ‘omar (1323 - 1390)


حاشیه تحریر القواعد المنطقیه = حاشیه شریفی = حاشیه کوچک | ḥāšīyat-u taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīyya = hāšīye-ye šarīfī = hāšīye-ye kūčak(منطق)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


حاشیه تهذیب المنطق (ترجمه ) = شرح تهذیب المنطق | hāšīye-ye tahzīb-ol manteq (t.) = š.-e tahzīb-ol manteq(منطق)

حسینی شهرستانی ، محمد بن محمود، ق 10 قمری
hoseynī šahrestānī, mohammad ebn-e mahmūd ( - 16c)


حاشیه حاشیه الجرجانی علی تحریر القواعد المنطقیه | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīya(منطق)

ابیوردی ، ابوالحسن بن احمد، - 966 قمری
abīvardī, ab-ol-hasan ebn-e ahmad (- 1559)