المنتخب فی جمع المراثی و الخطب = منتخب المصائب = منتخب طریحی = مجالس طریحی | al-mn. fī jam‘-il marāṯi wa-l xuṭab = mn.-ul maṣā’ib = mn.-e torayhī = majāles-e torayhī(مراثی ، تاریخ معصومین)

طریحی ، فخرالدین بن محمد، 979 - 1087 ؟ قمری
torayhī, faxr-od-dīn ebn-e mohammad (1572 - 1677)


المنتخب فی جمع المراثی و الخطب = منتخب المصائب = منتخب طریحی = مجالس طریحی | al-mn. fī jam‘-il marāṯi wa-l xuṭab = mn.-ul maṣā’ib = mn.-e torayhī = majāles-e torayhī(مراثی ، تاریخ معصومین)

طریحی ، فخرالدین بن محمد، 979 - 1087 ؟ قمری
torayhī, faxr-od-dīn ebn-e mohammad (1572 - 1677)


المنتخب فی جمع المراثی و الخطب = منتخب المصائب = منتخب طریحی = مجالس طریحی | al-mn. fī jam‘-il marāṯi wa-l xuṭab = mn.-ul maṣā’ib = mn.-e torayhī = majāles-e torayhī(مراثی ، تاریخ معصومین)

طریحی ، فخرالدین بن محمد، 979 - 1087 ؟ قمری
torayhī, faxr-od-dīn ebn-e mohammad (1572 - 1677)


المنتخب فی جمع المراثی و الخطب (منتخب ) | al-mn. fī jam‘-il marāṯi wa-l xuṭab (mn.)(مراثی)منتخب الروضه = منتخب التعزیه | mn.-or rawza = mn.-ot tā‘zīye(تاریخ معصومین)

؟ مرشد گیلانی ، عبدالکریم بن محمد، ق 13 قمری
moršed-e gīlānī, ‘abd-ol-karīm ebn-e mohammad(- 19c)


منتخب الروضه = منتخب التعزیه | mn.-or rawza = mn.-ot tā‘zīye(تاریخ معصومین)

؟ مرشد گیلانی ، عبدالکریم بن محمد، ق 13 قمری
moršed-e gīlānī, ‘abd-ol-karīm ebn-e mohammad(- 19c)


منتخب الروضه = منتخب التعزیه | mn.-or rawza = mn.-ot tā‘zīye(تاریخ معصومین)

؟ مرشد گیلانی ، عبدالکریم بن محمد، ق 13 قمری
moršed-e gīlānī, ‘abd-ol-karīm ebn-e mohammad(- 19c)


مکاتیب (منتخب ) = منتخب مکاتیب قطبیه | makātīb (mn.) = montaxab-e makātīb-e qotbīyye(اخلاق)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


العویص فی الفقه (منتخب ) = منتخب مسائل العویص | al-‘awīṣ fi-l fiqh (mn.) = mn.-u masā’il-il ‘awīṣ(فقه)مجالس المصائب | majāles-ol masā’eb(تاریخ معصومین)

عبداالله بن نوراالله، ق 11 قمری
‘abd-ol-lāh ebn-e nūr-ol-lāh ( - 17c)