التصرف و الید دلیل الملکیه و لایطالبون ذا الید بوجه الانتقال اذا ادعی الملکیه (رساله فی ان ) | at-taṣrīf wa-l yad dalīl-ul milkīyya wa lā-yuṭālibūn ḏa-l yad bi-wajh-il intiqāl iḏā idd‘i-l milkīyya(فقه)

حر عاملی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1104 قمری
horr-e ‘āmelī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1693)


الملکیه و التصرف | al-milkīya wa-t taṣarruf(فقه)

میرزای قمی ، ابوالقاسم بن محمد حسن ، 1151 - 1231 قمری
mīrzā-ye qomī, ab-ol-qāsem ebn-e mohammad hasan (1739 - 1816)


الفتوحات المکیه فی معرفه اسرار المالکیه و الملکیه | /(عرفان و تصوف / عربی)الفتوحات المکیه فی معرفه اسرار المالکیه و الملکیه | /(عرفان و تصوف / عربی)الفتوحات المکیه فی معرفه اسرار المالکیه و الملکیه | /(عرفان و تصوف / عربی)الملکیه فی تحقیق الدائره الارتفاع | al-malakīya fī taḥqīq-id dā’irat-il irtifā‘(هیئت)

الغ بیک ، محمد بن شاهرخ ، 796 - 853 قمری
oloq beyk, mohammad ebn-e šāhrox (1394 - 1450)