الملکیه فی تحقیق الدائره الارتفاع | al-malakīya fī taḥqīq-id dā’irat-il irtifā‘(هیئت)

الغ بیک ، محمد بن شاهرخ ، 796 - 853 قمری
oloq beyk, mohammad ebn-e šāhrox (1394 - 1450)


التصرف و الید دلیل الملکیه و لایطالبون ذا الید بوجه الانتقال اذا ادعی الملکیه (رساله فی ان ) | at-taṣrīf wa-l yad dalīl-ul milkīyya wa lā-yuṭālibūn ḏa-l yad bi-wajh-il intiqāl iḏā idd‘i-l milkīyya(فقه)

حر عاملی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1104 قمری
horr-e ‘āmelī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1693)


غایه الانتفاع فی معرفه فضل الدائر من الارتفاع | ġāyat-ul intifā‘ fī ma‘rifat-i faḍl-id dā’ir min-al irtifā‘(هیئت)

صوفی ، علی بن عبدالرحمن ، - 399 قمری
sūfī, ‘alī ebn-e ‘abd-or-rahmān (- 1009)


الفتوحات المکیه فی معرفه اسرار المالکیه و الملکیه | /(عرفان و تصوف / عربی)الفتوحات المکیه فی معرفه اسرار المالکیه و الملکیه | /(عرفان و تصوف / عربی)الفتوحات المکیه فی معرفه اسرار المالکیه و الملکیه | /(عرفان و تصوف / عربی)مساحه الدائره (قاعده فی ) | masāḥat-ud dā’ira (qā‘idah fī)(ریاضیات)

مولانا محمد باقر
mowlānā mohammad bāqer


النائره فی حل محیط الدائره | an-nā’era fī hall-e mohīt-ed dā’era(عروض و قافیه)

صدرالافاضل ، مرتضی حسین ، ق 15 قمری
sadr-ol-afāzel, morteza hoseyn(- 21c)


الملکیه و التصرف | al-milkīya wa-t taṣarruf(فقه)

میرزای قمی ، ابوالقاسم بن محمد حسن ، 1151 - 1231 قمری
mīrzā-ye qomī, ab-ol-qāsem ebn-e mohammad hasan (1739 - 1816)


تحریر تکسیر الدائره | taḥrīr-u taksīr-id dā’ira(ریاضیات)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201-1274)