المفصل فی شرح المحصل | al-mufaṣṣal fī š.-il muḥaṣṣal(فلسفه)

کاتبی قزوینی ، علی بن عمر، 600 - 675 قمری
kātebī qazvīnī, ‘alī-ye-bn-e ‘omar (1204 - 1277)


المحصل فی کشف اسرار المفصل | al-muḥaṣṣal fī kašf-i asrār-il mufaṣṣal(نحو)

موید، یحیی بن حمزه ، 669 - 749 ؟ قمری
mo’ayyed, yahyā ebn-e hamze (1271 - 1349)


نقد المحصل = تلخیص المحصل = شرح المحصل = تلخیص فی علم الکلام | naqd-ul muḥaṣṣal = talxīṣ-ul muḥaṣṣal = š.-ul muḥaṣṣal = talxīṣ-un fī ‘ilm-il kalām(کلام و اعتقادات)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


نقد المحصل = تلخیص المحصل = شرح المحصل = تلخیص فی علم الکلام | naqd-ul muḥaṣṣal = talxīṣ-ul muḥaṣṣal = š.-ul muḥaṣṣal = talxīṣ-un fī ‘ilm-il kalām(کلام و اعتقادات)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


المحصل | al-muḥaṣṣal(کلام و اعتقادات)

فخر رازی ، محمد بن عمر، 544؟ - 606 قمری
faxr-e rāzī, mohammad ebn-e ‘omar (1150 - 1210)


شرح ابیات المفصل | š.-u abyāt-il mufaṣṣal(صرف و نحو)شرح المفصل فی صنعه الاعراب | š.-ul-mufaṣṣal fī ṣan‘at-il-i‘rāb(نحو)المفصل فی صنعه الاعراب | al-mufaṣṣal fī ṣan‘at-il a‘rāb(نحو)

زمخشری ، محمود بن عمر، 467 - 538 قمری
zamaxšarī, mahmūd ebn-e ‘omar (1075 - 1144)


المفصل فی صنعه الاعراب | al-mufaṣṣal fī ṣan‘at-il a‘rāb(نحو)

زمخشری ، محمود بن عمر، 467 - 538 قمری
zamaxšarī, mahmūd ebn-e ‘omar (1075 - 1144)


المفصل فی صنعه الاعراب | al-mufaṣṣal fī ṣan‘at-il a‘rāb(نحو)

زمخشری ، محمود بن عمر، 467 - 538 قمری
zamaxšarī, mahmūd ebn-e ‘omar (1075 - 1144)