المغیث فی مختلف الحدیث (منتخب ) | al-maġīṯ fī muxtalaf-il ḥadīṯ (mn.)(درایه)

سگزی ، محمود بن طاهر، ق 6 قمری
sagzī, mahmūd ebn-e tāher (- 12c)


خلاصه الخلاصه = علم الحدیث = علوم الحدیث = الخلاصه فی اصول الحدیث = شرح الخلاصه فی اصول الحدیث = درایه الحدیث | xulāṣat-ul xulāṣa = ‘ilm-ul ḥadīṯ = ‘ulūm-ul ḥadīṯ = al- xulāṣa fī usūl-il ḥadīṯ(درایه)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


الخلاصه فی معرفه الحدیث = مختصر فی اصول الحدیث | al-xulāṣa fī ma‘rifat-il ḥadīṯ = muxtaṣar-un fī usūl-il ḥadīṯ(درایه)

طیبی ، حسین بن محمد، - 743 ؟ قمری
tībī, hoseyn ebn-e mohammad (- 1343)


مرقع | moraqqa‘ ﻣﺮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﻪﺍﯼ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮﯼ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺁﺛﺎﺭ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴیﻮ ﻧﻘﺎﺷیﮕﻔﺘﻪ ﻣ ﯽﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻧﺴﺨ ﻪﭘﺮﺩﺍﺯیﻤﺮﻗﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﻳﺎ ﺁﻟﺒﻮﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺁﺛﺎﺭ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﺎﻥ ...(مرقعات ، خط)مرقع | moraqqa‘ ﻣﺮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﻪﺍﯼ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮﯼ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺁﺛﺎﺭ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴیﻮ ﻧﻘﺎﺷیﮕﻔﺘﻪ ﻣ ﯽﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻧﺴﺨ ﻪﭘﺮﺩﺍﺯیﻤﺮﻗﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﻳﺎ ﺁﻟﺒﻮﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺁﺛﺎﺭ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﺎﻥ ...(مرقعات ، خط)منتخب الروضه = منتخب التعزیه | mn.-or rawza = mn.-ot tā‘zīye(تاریخ معصومین)

؟ مرشد گیلانی ، عبدالکریم بن محمد، ق 13 قمری
moršed-e gīlānī, ‘abd-ol-karīm ebn-e mohammad(- 19c)


منتخب الروضه = منتخب التعزیه | mn.-or rawza = mn.-ot tā‘zīye(تاریخ معصومین)

؟ مرشد گیلانی ، عبدالکریم بن محمد، ق 13 قمری
moršed-e gīlānī, ‘abd-ol-karīm ebn-e mohammad(- 19c)


منتخب الروضه = منتخب التعزیه | mn.-or rawza = mn.-ot tā‘zīye(تاریخ معصومین)

؟ مرشد گیلانی ، عبدالکریم بن محمد، ق 13 قمری
moršed-e gīlānī, ‘abd-ol-karīm ebn-e mohammad(- 19c)


مکاتیب (منتخب ) = منتخب مکاتیب قطبیه | makātīb (mn.) = montaxab-e makātīb-e qotbīyye(اخلاق)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


العویص فی الفقه (منتخب ) = منتخب مسائل العویص | al-‘awīṣ fi-l fiqh (mn.) = mn.-u masā’il-il ‘awīṣ(فقه)