المغنی فی الاصول | al-muġnī fi-l uṣūl(اصول فقه)

خبازی ، عمر بن محمد، 629 - 691 قمری
xabāzī, ‘omar ebn-e mohammad (1232 - 1293)


المغنی فی الاصول | al-muġnī fi-l uṣūl(اصول فقه)

خبازی ، عمر بن محمد، 629 - 691 قمری
xabāzī, ‘omar ebn-e mohammad (1232 - 1293)


المغنی | al-muġnī(رجال)

فتنی ، محمد طاهر بن علی ، 910 - 986 قمری
fottanī, mohammad tāher ebn-e ‘alī (1505 - 1579)


شرح المغنی فی النحو | š.-ul-muġnī fi-n-naḥw(نحو)

میلانی ، محمد بن عبدالرحیم ، - 811 قمری
mīlānī, mohammad ebn-e ‘abd-or-rahīm (- 1409)


شرح المغنی فی النحو | š.-ul-muġnī fi-n-naḥw(نحو)

میلانی ، محمد بن عبدالرحیم ، - 811 قمری
mīlānī, mohammad ebn-e ‘abd-or-rahīm (- 1409)


شرح المغنی فی النحو | š.-ul-muġnī fi-n-naḥw(نحو)

میلانی ، محمد بن عبدالرحیم ، - 811 قمری
mīlānī, mohammad ebn-e ‘abd-or-rahīm (- 1409)


المغنی فی شرح الموجز = شرح موجز القانون = شرح سدیدی | al-muġnī fī š.-il mūjaz = š.-u mūjaz-il qānūn = šarh-u sadīdī(طب)

کازرونی ، محمد بن مسعود، - 758 قمری
kāzerūnī, mohammad ebn-e mas‘ūd (- 1358)


المغنی فی شرح الموجز = شرح موجز القانون = شرح سدیدی | al-muġnī fī š.-il mūjaz = š.-u mūjaz-il qānūn = šarh-u sadīdī(طب)

کازرونی ، محمد بن مسعود، - 758 قمری
kāzerūnī, mohammad ebn-e mas‘ūd (- 1358)


المغنی فی شرح الموجز = شرح موجز القانون = شرح سدیدی | al-muġnī fī š.-il mūjaz = š.-u mūjaz-il qānūn = šarh-u sadīdī(طب)

کازرونی ، محمد بن مسعود، - 758 قمری
kāzerūnī, mohammad ebn-e mas‘ūd (- 1358)


المغنی فی رووس مسائل الخلاف بین الامام الناصر للحق و سائر فقهاء اهل البیت | al-muġnī fī ru’ūs-i masā’il-il xilāf bayn-al imām al- nāṣir li-l-ḥaq w sā’ir-i fuqahā’-i ahl-il bayt(فقه)

دیلمی ، علی بن ابی جعفر، ق 7 قمری
deylamī, ‘alī ebn-e abī ja‘far (- 13c)