المغالطات النظریه | al-muġāliṭāt-un naẓarīya(نحو)المغالطات النظریه | al-muġāliṭāt-un naẓarīya(نحو)المغالطات = دوازده مقاله | al-muġāliṭāt = davāzdah maqāle(منطق)

بخاری ، محمود بن نعمه االله، ق 10 قمری
boxārī, mahmūd ebn-e ne‘mat-ol-lāh (- 16c)


المغالطات النحویه = اعتراضات نحویه | al-muġāliṭāt-un naḥwīya = i‘tirā۵āt-un naḥwīya(نحو)

صفاری ، سعد بن محمد
saffārī, sa‘d ebn-e mohammad


المغالطات النحویه = اعتراضات نحویه | al-muġāliṭāt-un naḥwīya = i‘tirā۵āt-un naḥwīya(نحو)

صفاری ، سعد بن محمد
saffārī, sa‘d ebn-e mohammad