المعول فی شرح شواهد المطول | al-mu‘wwal fī š.-i šawāhid-il muṭawwal(ادبیات)

حویزی ، عبد علی بن ناصر، - 1053 ؟ قمری
hovayzī, ‘abd-ol-‘alī ebn-e nāser (- 1644)


شرح شواهد المطول | š.-u šawāhid-il muṭawwal(بلاغت)

فارسی ، محمد بن محمد، - 1134 قمری
fārsī, mohammad ebn-e mohammad (- 1722)


شرح شواهد المطول | š.-u šawāhid-il muṭawwal(بلاغت)

فارسی ، محمد بن محمد، - 1134 قمری
fārsī, mohammad ebn-e mohammad (- 1722)


شرح المطول = حاشیه المطول | š.-ul-muṭawwal = ḥāšīyat-ul-muṭawwal(بلاغت)

محمد هاشم ، ق 11 قمری
mohammad hāšem (- 17c)


شرح شواهد البهجه المرضیه = شرح شواهد السیوطی | š.-u šawāhid-il bahjat-il marḍīyya = š.-u šawāhid-is suyūṭī(ادبیات)

طبسی ، محمود بن غلام علی ، ق 12 قمری
tabasī, mahmūd ebn-e qolām ‘alī (- 18c)


شرح شواهد البهجه المرضیه = شرح شواهد السیوطی | š.-u šawāhid-il bahjat-il marḍīyya = š.-u šawāhid-is suyūṭī(ادبیات)

طبسی ، محمود بن غلام علی ، ق 12 قمری
tabasī, mahmūd ebn-e qolām ‘alī (- 18c)


شرح شواهد البهجه المرضیه = شرح شواهد السیوطی | š.-u šawāhid-il bahjat-il marḍīyya = š.-u šawāhid-is suyūṭī(ادبیات)

طبسی ، محمود بن غلام علی ، ق 12 قمری
tabasī, mahmūd ebn-e qolām ‘alī (- 18c)


شرح شواهد البهجه المرضیه = شرح شواهد السیوطی | š.-u šawāhid-il bahjat-il marḍīyya = š.-u šawāhid-is suyūṭī(ادبیات)

طبسی ، محمود بن غلام علی ، ق 12 قمری
tabasī, mahmūd ebn-e qolām ‘alī (- 18c)


شرح شواهد البهجه المرضیه = شواهد سیوطی | š.-e šavāhed-el bahjat-el-marzīyya = šavāhed-e soyūtī(نحو، ادبیات)

اردبیلی ، نظام الدین بن احمد، ق 12 قمری
ardabīlī, nezām-od-dīn ebn-e ahmad (- 18c)


شرح شواهد البهجه المرضیه = شواهد سیوطی | š.-e šavāhed-el bahjat-el-marzīyya = šavāhed-e soyūtī(نحو، ادبیات)

اردبیلی ، نظام الدین بن احمد، ق 12 قمری
ardabīlī, nezām-od-dīn ebn-e ahmad (- 18c)