المشذره فی التاریخ | al-muša۵ ۵ara fi-t tārīx(شعر، تاریخ)

خرفی ، احمد بن مبارک ، - 664 قمری
xarfī, ahmad ebn-e mobārak (- 1266)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﺷﻨﺒﻪ ۷ ﺟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻻﻭﻝ ۶۴۱ﻕ :ﺍﺭﺟﻮﺯﻩ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻣﻔﺼﻞ ﺩﺍﺭﺍﻱ ۱۴۲۸ ﺑﻴﺖ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺧﻠﻔﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ (ﺹ) ?

تلقیح فهوم الاثر فی التاریخ و السیر (منتخب ) | talqīḥ-u fuhūm-il aṯar fi-t tārīx wa-s sayr (mn.)(تاریخ)التاریخ و اسماء المحدثین و کناهم | at-tārīx wa asmā’-ul muḥaddiṯīn wa kunā-him(رجال)

قاضی مقدمی ، محمد بن احمد، - 301 قمری
qāzī moqaddamī, mohammad ebn-e ahmad (-914)


الاعلام بتاریخ الاسلام = التاریخ الکبیر | al-i‘lām bi-tārīx-il islām = at-tārīx-ul kabīr(تاریخ)

ابن قاضی شهبه ، ابوبکر بن احمد، 779 - 851 قمری
ebn-o qāzī-ye šahba, ābūbakr ebn-e ahmad (1378- 1448)