القانون فی الطب | al-qānūn fi-ṭ ṭibb(طب)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


القانون فی الطب | al-qānūn fi-ṭ ṭibb(طب)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


القانون فی الطب | al-qānūn fi-ṭ ṭibb(طب)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


القانون فی الطب | al-qānūn fi-ṭ ṭibb(طب)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


القانون فی الطب | al-qānūn fi-ṭ ṭibb(طب)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


القانون فی الطب | al-qānūn fi-ṭ ṭibb(طب)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


القانون فی الطب | al-qānūn fi-ṭ ṭibb(طب)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


موجز القانون = الموجز فی الطب = الموجز | mūjaz-ul qānūn = al-mūjaz fi-ṭṭibb = al-mūjaz(طب)

ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ، 607 - 687 قمری
ebn-e nafīs, ‘alī ebn-e ab-el-hazm (1211 - 1289)


موجز القانون = الموجز فی الطب = الموجز | mūjaz-ul qānūn = al-mūjaz fi-ṭṭibb = al-mūjaz(طب)

ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ، 607 - 687 قمری
ebn-e nafīs, ‘alī ebn-e ab-el-hazm (1211 - 1289)


موجز القانون = الموجز فی الطب = الموجز | mūjaz-ul qānūn = al-mūjaz fi-ṭṭibb = al-mūjaz(طب)

ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ، 607 - 687 قمری
ebn-e nafīs, ‘alī ebn-e ab-el-hazm (1211 - 1289)