الفوائد السنیه فی شرح العوامل المحسنیه | al-fawā’id-us sanīyya fī š.-il ‘awāmil-il muḥsinīyya(نحو)

حسینی شوشتری ، عبدالکریم بن محمد هادی ، ق 12 قمری
hoseynī šoštarī, ‘abd-ol-karīm ebn-e mohammad hādī (- 18c)


التحفه السنیه فی شرح النخبه المحسنیه = شرح نخبه فیض کاشانی | at-tuḥfat-us sanīyya fī š.-in nuxbat-il muḥsinīyya = š.-e noxbe-ye feyz-e kāšānī(فقه)

جزایری ، عبداالله بن نورالدین ، 1112 - 1173 قمری
jazāyerī, ‘abd-ol-lāh ebn-e nūr-od-dīn (1701-1760)


التحفه السنیه فی شرح النخبه المحسنیه = شرح نخبه فیض کاشانی | at-tuḥfat-us sanīyya fī š.-in nuxbat-il muḥsinīyya = š.-e noxbe-ye feyz-e kāšānī(فقه)

جزایری ، عبداالله بن نورالدین ، 1112 - 1173 قمری
jazāyerī, ‘abd-ol-lāh ebn-e nūr-od-dīn (1701-1760)


التحفه السنیه فی شرح النخبه المحسنیه = شرح نخبه فیض کاشانی | at-tuḥfat-us sanīyya fī š.-in nuxbat-il muḥsinīyya = š.-e noxbe-ye feyz-e kāšānī(فقه)

جزایری ، عبداالله بن نورالدین ، 1112 - 1173 قمری
jazāyerī, ‘abd-ol-lāh ebn-e nūr-od-dīn (1701-1760)


تنقیح المقاصد الاصولیه فی شرح ملخص الفوائد الحائریه = شرح تلخیص الفوائد السنیه و منتخب الفرائد الحسنیه | tanqīḥ-ul maqāṣid-il uṣūlīya fī š.-i mulaxxaṣ-il fawā’id-il ḥā’irīyya(فقه)

قزوینی ، محمد حسن بن محمد معصوم ، - 1240 قمری
qazvīnī, mohammad hasan ebn-e mohammad ma‘sūm (- 1825)


تنقیح المقاصد الاصولیه فی شرح ملخص الفوائد الحائریه = شرح تلخیص الفوائد السنیه و منتخب الفرائد الحسنیه | tanqīḥ-ul maqāṣid-il uṣūlīya fī š.-i mulaxxaṣ-il fawā’id-il ḥā’irīyya(فقه)

قزوینی ، محمد حسن بن محمد معصوم ، - 1240 قمری
qazvīnī, mohammad hasan ebn-e mohammad ma‘sūm (- 1825)


الفوائد السنیه فی شرح الاثنی عشریه | al-fawā’id-us sanīyya fī š.-il iṯnā ‘ašarīyya(فقه)

بلاغی ، حسن بن عباس ، ق 12 قمری
balāqī, hasan ebn-e ‘abbās (- 18c)


المنتقیات السنیه السنیه | al-muntaqīyāt-us sunnīyat-is sanīya(پاسخ پرسشها)

طرینی ، عبدالجواد بن ابراهیم ، - 1073 قمری
tarīnī, ‘abd-ol-javād ebn-e ebrāhīm(- 1663)


ملخص الفوائد السنیه و منتخب الفرائد الحسینیه | mulaxxaṣ-ul fawā’id-is sanīya wa mn.-ul farā’id-il ḥusaynīya(اصول فقه)

قزوینی ، محمد حسن بن محمد معصوم ، - 1240 قمری
qazvīnī, mohammad hasan ebn-e mohammad ma‘sūm(- 1825)


شرح العوامل المائه = شرح العوامل للجرجانی | š.-ul ‘awāmil-il mi’a = š.-ul ‘awāmil li-l-jurjānī(نحو)

کورانی ، ابراهیم بن حسن ، 1025 - 1101 قمری
kūrānī, ebrāhīm ebn-e hasan (1616 - 1690)