الفصول النصیریه فی الاصول الدینیه (ترجمه ) = ترجمه الفصول = فصول العقائد (ترجمه ) = اصول الدین | al-fuṣūl-un naṣīrīya fi-l uṣūl-id dīnīya (t.) = t.-til fuṣūl = fuṣūl-ul ‘aqā’id-in (t.) = usūl-id dīn(کلام و اعتقادات)الفصول النصیریه فی الاصول الدینیه (ترجمه ) | al-fuṣūl-un naṣīrīya fi-l uṣūl-id dīnīya (t.)(کلام و اعتقادات)

رکن الدین جرجانی ، محمد بن علی ، ق 8 قمری
rokn-od-dīn-e jorjānī, mohammad ebn-e ‘alī (- 14c)


الفصول النصیریه فی الاصول الدینیه (ترجمه ) | al-fuṣūl-un naṣīrīya fi-l uṣūl-id dīnīya (t.)(کلام و اعتقادات)

رکن الدین جرجانی ، محمد بن علی ، ق 8 قمری
rokn-od-dīn-e jorjānī, mohammad ebn-e ‘alī (- 14c)


الفصول النصیریه فی الاصول الدینیه (ترجمه ) | al-fuṣūl-un naṣīrīya fi-l uṣūl-id dīnīya (t.)(کلام و اعتقادات)

رکن الدین جرجانی ، محمد بن علی ، ق 8 قمری
rokn-od-dīn-e jorjānī, mohammad ebn-e ‘alī (- 14c)


الفصول النصیریه فی الاصول الدینیه (ترجمه ) | al-fuṣūl-un naṣīrīya fi-l uṣūl-id dīnīya (t.)(کلام و اعتقادات)

رکن الدین جرجانی ، محمد بن علی ، ق 8 قمری
rokn-od-dīn-e jorjānī, mohammad ebn-e ‘alī (- 14c)


شرح الفصول النصیریه فی اصول الدینیه | š.-ul-fuṣūl-in-naṣīrīyya fī usūl-id-dīnīyya(کلام و اعتقادات)

علی بن ماجد
‘alī ebn-e mājed


ترجمه العقائد الدینیه فی الاصول الاعتقادیه | tarjomat-ol ‘aqā’ed-ed dīnīyya fe-l osūl-el e‘teqādīya(کلام و اعتقادات)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 -


ترجمه العقائد الدینیه فی الاصول الاعتقادیه | tarjomat-ol ‘aqā’ed-ed dīnīyya fe-l osūl-el e‘teqādīya(کلام و اعتقادات)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 -


ترجمه العقائد الدینیه فی الاصول الاعتقادیه | tarjomat-ol ‘aqā’ed-ed dīnīyya fe-l osūl-el e‘teqādīya(کلام و اعتقادات)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 -


شرح الفصول النصیریه | š.-ul fuṣūl-in naṣīrīyya(کلام و اعتقادات)

حسینی استرآبادی ، عبدالوهاب بن علی ، ق 9 قمری
hoseynī estarābādī, ‘abd-ol-vahhāb ebn-e ‘alī (- 15c)