الصوارم المهرقه فی رد الصواعق المحرقه | aṣ-ṣawārum-ul muhriqa fī radd-iṣ ṣawā‘iq-il muḥriqa(کلام و اعتقادات)

شوشتری ، نوراالله بن شرف الدین ، 956 - 1019 قمری
šūštarī, nūr-ol-lāh ebn-e šaraf-od-dīn (1550 - 1611)


الصوارم المهرقه فی رد الصواعق المحرقه | aṣ-ṣawārum-ul muhriqa fī radd-iṣ ṣawā‘iq-il muḥriqa(کلام و اعتقادات)

شوشتری ، نوراالله بن شرف الدین ، 956 - 1019 قمری
šūštarī, nūr-ol-lāh ebn-e šaraf-od-dīn (1550 - 1611)


الصواعق المحرقه علی اهل الرفض و الزندقه | aṣ-ṣawā‘iq-ul muḥraqa ‘alā ahl-ir rafḍ wa-z zandaqa(کلام و اعتقادات)

ابن حجر هیثمی ، احمد بن محمد، 909 - 973 ؟ قمری
ebn-e hajar-e haysamī, ahmad ebn-e mohammad (1504 - 1566)


الصواعق المحرقه علی اهل الرفض و الزندقه | aṣ-ṣawā‘iq-ul muḥraqa ‘alā ahl-ir rafḍ wa-z zandaqa(کلام و اعتقادات)

ابن حجر هیثمی ، احمد بن محمد، 909 - 973 ؟ قمری
ebn-e hajar-e haysamī, ahmad ebn-e mohammad (1504 - 1566)


البوارق اللامعه الوارده علی الصواعق المحرقه | al-bawāriq-ul lāmi‘at-il wārida ‘ala-ṣ ṣawā‘iq-il muḥriqa(کلام و اعتقادات)

نیر بروجردی ، علی اصغر بن علی اکبر، 1231 - 1300 قمری
nayyer-e borūjerdī, ‘alī asqar ebn-e ‘alī akbar (1816- 1883)


الصوارم القاصمه لظهور الجامعین بین بنتین من ولد فاطمه | aṣ-ṣawārum-ul qāṣima li-ẓuhūr-il jāmi‘ayn bayn-a bintayn min walad-i fāṭima(فقه)

بحرانی ، یوسف بن احمد، 1107 - 1186 قمری
bahrānī, yūsef ebn-e ahmad (1696 - 1773)