احکام نماز = ترجمه الصلاه = آداب الصلاه | ahkām-e namāz = t.t-uṣ-ṣalāt = ādāb-uṣ-ṣalāt(فقه)

آقا جمال خوانساری ، محمد بن حسین ، - 1125 قمری
āqā jamāl-e xānsārī, mohammad ebn-e hoseyn ( -


معانی افعال الصلاه = ترجمه الصلاه فی بیان معانی افعالها و اقوالها | ma‘ānī af‘āl-iṣṣalāt = t.-uṣṣalāt fī bayān-i ma‘ānī af‘āl- i-hā wa aqwāl-i-hā(فقه)

ابن فهد حلی ، احمد بن محمد، 757؟ - 841 قمری
ebn-e fahad-e hellī, ahmad ebn-e mohammad (1357 - 1438)


معانی افعال الصلاه = ترجمه الصلاه فی بیان معانی افعالها و اقوالها | ma‘ānī af‘āl-iṣṣalāt = t.-uṣṣalāt fī bayān-i ma‘ānī af‘āl- i-hā wa aqwāl-i-hā(فقه)

ابن فهد حلی ، احمد بن محمد، 757؟ - 841 قمری
ebn-e fahad-e hellī, ahmad ebn-e mohammad (1357 - 1438)


الصلاه = اسرار الصلاه = سر الصلاه = ماهیه الصلاه عشر = شرح باب حادی عشر | aṣ-ṣalāt = asrār-uṣ ṣalāt = sir-uṣ ṣalāt = māhīyat-uṣ ṣalāt-i ‘ašar = š.-u bāb-i ḥādī ‘ašar(فلسفه احکام)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


الصلاه = اسرار الصلاه = سر الصلاه = ماهیه الصلاه عشر = شرح باب حادی عشر | aṣ-ṣalāt = asrār-uṣ ṣalāt = sir-uṣ ṣalāt = māhīyat-uṣ ṣalāt-i ‘ašar = š.-u bāb-i ḥādī ‘ašar(فلسفه احکام)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


ترجمه الصلاه = ترجمه الصلوه | tarjomat-os salāt = tarjomat-os salāt(فقه)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


ترجمه الصلاه = ترجمه الصلوه | tarjomat-os salāt = tarjomat-os salāt(فقه)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


ترجمه الصلاه = ترجمه الصلوه | tarjomat-os salāt = tarjomat-os salāt(فقه)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


الصلاه (ترجمه ) | as-salāt (t.)(فقه)ترجمه الصلاه | tarjomat-os salāt(فقه)