الشمسیه فی القواعد المنطقیه = الرساله الشمسیه | aš-šamsīya fi-l qawā‘id-il manṭiqīya = ar-r.-ul šamsīya(منطق)

کاتبی قزوینی ، علی بن عمر، 600 - 675 قمری
kātebī qazvīnī, ‘alī ebn-e ‘omar (1204 - 1277)


الشمسیه فی القواعد المنطقیه = الرساله الشمسیه | aš-šamsīya fi-l qawā‘id-il manṭiqīya = ar-r.-ul šamsīya(منطق)

کاتبی قزوینی ، علی بن عمر، 600 - 675 قمری
kātebī qazvīnī, ‘alī ebn-e ‘omar (1204 - 1277)


الشمسیه فی القواعد المنطقیه = الرساله الشمسیه | aš-šamsīya fi-l qawā‘id-il manṭiqīya = ar-r.-ul šamsīya(منطق)

کاتبی قزوینی ، علی بن عمر، 600 - 675 قمری
kātebī qazvīnī, ‘alī ebn-e ‘omar (1204 - 1277)


شرح حاشیه تحریر القواعد المنطقیه فی شرح الشمسیه | š.-e hāšīye-ye tahrīr-el qavā‘ed-el manteqīyya fī š.-eš- šamsīyya(منطق)القواعد الجلیه فی شرح الرساله الشمسیه | qawā‘id-ul jalīyya fī š.-ir r.-tiš šamsīya(منطق)شرح الشمسیه فی القواعد المنطقیه | š.-uš-šamsīyya fi-l-qawā‘id-il-manṭiqīyya(منطق)

تفتازانی ، مسعود بن عمر، 722 - 792 ؟ قمری
taftāzānī, mas‘ūd ebn-e ‘omar (1323 - 1390)


شرح الشمسیه فی القواعد المنطقیه | š.-uš-šamsīyya fi-l-qawā‘id-il-manṭiqīyya(منطق)

تفتازانی ، مسعود بن عمر، 722 - 792 ؟ قمری
taftāzānī, mas‘ūd ebn-e ‘omar (1323 - 1390)


حاشیه تحریر القواعد المنطقیه فی شرح الشمسیه | ḥāšīyat-u taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīya fī š.-iš šamsīya(منطق)

عصام الدین داود
‘esām-od-dīn dāvūd


تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رساله الشمسیه = شرح شمسیه قطبی | taḥrīr-ul qawā‘id-il manṭiqīyya fī š.-i r.-iš šamsīyya = š.-e šamsīye-ye qotbī(منطق)

قطب الدین رازی ، محمد بن محمد، 694 - 766 قمری
qotb-od-dīn-e rāzī, mohammad ebn-e mohammad (1295-1365)


تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رساله الشمسیه = شرح شمسیه قطبی | taḥrīr-ul qawā‘id-il manṭiqīyya fī š.-i r.-iš šamsīyya = š.-e šamsīye-ye qotbī(منطق)

قطب الدین رازی ، محمد بن محمد، 694 - 766 قمری
qotb-od-dīn-e rāzī, mohammad ebn-e mohammad (1295-1365)