الشرق و البرق | aš-šarq wa-l barq(فلسفه)

کشفی ، جعفر بن ابی اسحاق ، 1189 - 1267 قمری
kašfī, ja‘far ebn-e abī-eshāq (1775 - 1851)


الشرق و البرق | aš-šarq wa-l barq(فلسفه)

کشفی ، جعفر بن ابی اسحاق ، 1189 - 1267 قمری
kašfī, ja‘far ebn-e abī-eshāq (1775 - 1851)


سنابرق فی شرح البارق من الشرق | sanābarq fī š.-il bāriq min-aš šarq(شرح دعا)

کشفی ، جعفر بن ابی اسحاق ، 1189 - 1267 قمری
kašfī, ja‘far ebn-e abī-eshāq (1775 - 1851)