الشافیه فی الصرف | aš-šāfīya fi-ṣ-ṣarf(صرف)

ابن حاجب ، عثمان بن عمر، 570؟ - 646 ؟ قمری
ebn-e hājeb, ‘osmān ebn-e ‘omar (1175 - 1249)


الشافیه فی الصرف | aš-šāfīya fi-ṣ-ṣarf(صرف)

ابن حاجب ، عثمان بن عمر، 570؟ - 646 ؟ قمری
ebn-e hājeb, ‘osmān ebn-e ‘omar (1175 - 1249)


الشافیه فی الصرف | aš-šāfīya fi-ṣ-ṣarf(صرف)

ابن حاجب ، عثمان بن عمر، 570؟ - 646 ؟ قمری
ebn-e hājeb, ‘osmān ebn-e ‘omar (1175 - 1249)


الشافیه فی الصرف | aš-šāfīya fi-ṣ-ṣarf(صرف)

ابن حاجب ، عثمان بن عمر، 570؟ - 646 ؟ قمری
ebn-e hājeb, ‘osmān ebn-e ‘omar (1175 - 1249)


الشافیه فی الصرف | aš-šāfīya fi-ṣ-ṣarf(صرف)

ابن حاجب ، عثمان بن عمر، 570؟ - 646 ؟ قمری
ebn-e hājeb, ‘osmān ebn-e ‘omar (1175 - 1249)


الشافیه فی الصرف | aš-šāfīya fi-ṣ-ṣarf(صرف)

ابن حاجب ، عثمان بن عمر، 570؟ - 646 ؟ قمری
ebn-e hājeb, ‘osmān ebn-e ‘omar (1175 - 1249)


شرح الشافیه فی الصرف = شرح شافیه | š.-oš šāfīya fe-s sarf = š.-e šāfīya(صرف)

مازندرانی ، محمد هادی بن محمد صالح ، - 1120 قمری
māzandarānī, mohammad hādī ebn-e mohammad sāleh (- 1709)


شرح الشافیه فی الصرف = شرح شافیه | š.-oš šāfīya fe-s sarf = š.-e šāfīya(صرف)

مازندرانی ، محمد هادی بن محمد صالح ، - 1120 قمری
māzandarānī, mohammad hādī ebn-e mohammad sāleh (- 1709)


شرح الشافیه فی الصرف = شرح شافیه | š.-oš šāfīya fe-s sarf = š.-e šāfīya(صرف)

مازندرانی ، محمد هادی بن محمد صالح ، - 1120 قمری
māzandarānī, mohammad hādī ebn-e mohammad sāleh (- 1709)


غره الصرف فی علم الصرف | ġurrat-uṣ ṣarf fī ‘ilm-iṣ ṣarf(صرف)

انصاری تبریزی ، علینقی بن محمد رضا، ق 14 قمری
ansārī tabrīzī, ‘alī-naqī ebn-e mohammad rezā (- 20c)