الشافی (مختصر) = الاستیفاء | aš-šāfī (mx.) = al-istīfā’(کلام و اعتقادات)

شیخ طوسی ، محمد بن حسن ، 385 - 460 قمری
šayx-e tūsī, mohammad ebn-e hasan (996 - 1069)


الشافی (مختصر) = الاستیفاء | aš-šāfī (mx.) = al-istīfā’(کلام و اعتقادات)

شیخ طوسی ، محمد بن حسن ، 385 - 460 قمری
šayx-e tūsī, mohammad ebn-e hasan (996 - 1069)


الشافی (مختصر) = الاستیفاء | aš-šāfī (mx.) = al-istīfā’(کلام و اعتقادات)

شیخ طوسی ، محمد بن حسن ، 385 - 460 قمری
šayx-e tūsī, mohammad ebn-e hasan (996 - 1069)


مرصاد الافهام الی مبادی الاحکام = شرح منتهی السئول و الامل | mirṣād-ul afhām ilā mabādi-l ’aḥkām = š.-i muntaha-l su’ūl-i wa-al amal(اصول فقه)

بیضاوی ، عبداالله بن عمر، - 685 ؟ قمری
beyzāvī, ‘abd-ol-lāh ebn-e ‘omar (- 1287)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻲ = ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﻻﺻﻮﻝ = ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺐ؛ ﺍﺑﻦ ﺣﺎﺟﺐ، ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ (۵۷۰ - ۶۴۶) ﺷﺮﺡ ﻣﺰﺟﻲ ﻣﺨ??

الشافی فی الامامه و ابطال حجج العامه | aš-šāfī fi-l imāma wa ibṭāl-i ḥujaj-il ‘āmma(کلام و اعتقادات)

علم الهدی ، علی بن حسین ، 355 - 436 قمری
‘alam-ol-hodā, ‘alī ebn-e hoseyn (967 - 1045)


الشافی فی الامامه و ابطال حجج العامه | aš-šāfī fi-l imāma wa ibṭāl-i ḥujaj-il ‘āmma(کلام و اعتقادات)

علم الهدی ، علی بن حسین ، 355 - 436 قمری
‘alam-ol-hodā, ‘alī ebn-e hoseyn (967 - 1045)


الشافی فی الامامه و ابطال حجج العامه | aš-šāfī fi-l imāma wa ibṭāl-i ḥujaj-il ‘āmma(کلام و اعتقادات)

علم الهدی ، علی بن حسین ، 355 - 436 قمری
‘alam-ol-hodā, ‘alī ebn-e hoseyn (967 - 1045)


الشافی فی الامامه و ابطال حجج العامه | aš-šāfī fi-l imāma wa ibṭāl-i ḥujaj-il ‘āmma(کلام و اعتقادات)

علم الهدی ، علی بن حسین ، 355 - 436 قمری
‘alam-ol-hodā, ‘alī ebn-e hoseyn (967 - 1045)


الشافی فی الامامه و ابطال حجج العامه | aš-šāfī fi-l imāma wa ibṭāl-i ḥujaj-il ‘āmma(کلام و اعتقادات)

علم الهدی ، علی بن حسین ، 355 - 436 قمری
‘alam-ol-hodā, ‘alī ebn-e hoseyn (967 - 1045)


الشافی فی الامامه و ابطال حجج العامه | aš-šāfī fi-l imāma wa ibṭāl-i ḥujaj-il ‘āmma(کلام و اعتقادات)

علم الهدی ، علی بن حسین ، 355 - 436 قمری
‘alam-ol-hodā, ‘alī ebn-e hoseyn (967 - 1045)