السامی فی الاسامی = السعیدی | as-sāmī fe-l-asāmī = as-sa‘īdī(لغت)

میدانی ، احمد بن محمد، - 518 قمری
meydānī, ahmad ebn-e mohammad (- 1125)


السامی فی الاسامی = السعیدی | as-sāmī fe-l-asāmī = as-sa‘īdī(لغت)

میدانی ، احمد بن محمد، - 518 قمری
meydānī, ahmad ebn-e mohammad (- 1125)


السامی فی الاسامی = السعیدی | as-sāmī fe-l-asāmī = as-sa‘īdī(لغت)

میدانی ، احمد بن محمد، - 518 قمری
meydānī, ahmad ebn-e mohammad (- 1125)


السامی فی الاسامی (منتخب ) | as-sāmī fe-l-asāmī (mn.)(لغت)الابانه فی شرح السامی فی الاسامی | al-ibāna fī š.-is sāmī fi-l asāmī(لغت)

میدانی ، احمد بن محمد، - 518 قمری
meydānī, ahmad ebn-e mohammad ( - 1125)


حاشیه حاشیه الدوانی علی تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-id dawwānī ‘alā tahḏīb-il manṭiq(منطق)

تاج السعیدی ، محمد بن ابی سعید، - 950 قمری
tāj-os-sa‘īdī, mohammad ebn-e abī sa‘īd ( - 1544)


حاشیه حاشیه الدوانی علی تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-id dawwānī ‘alā tahḏīb-il manṭiq(منطق)

تاج السعیدی ، محمد بن ابی سعید، - 950 قمری
tāj-os-sa‘īdī, mohammad ebn-e abī sa‘īd ( - 1544)