الزکاه | az-zakāt(فقه)

میرزای قمی ، ابوالقاسم بن محمد حسن ، 1151 - 1231 قمری
mīrzā-ye qomī, ab-ol-qāsem ebn-e mohammad hasan (1739 - 1816)


الخمس و الزکاه (تحقیقات حول ) | al-xums wa-z zakāt (taḥqīqāt-un ḥawl-a)(فقه)الزکاه = شرح شرایع الاسلام | az-zakāt = š.-u šarāyi‘-il islām(فقه)

رشتی ، حبیب االله بن محمد علی ، 1234 - 1312 قمری
raštī, habīb-ol-lāh ebn-e mohammad ‘alī (1819 - 1895)


الزکاه | az-zakāt(فقه)الزکاه و الخمس | az-zakāt-u wa-l-xums(فقه)الاثنی عشریه فی الزکاه | al-iṯnā ‘ašarīyya fi-z zakāt(فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


الزکاه | az-zakāt(فقه)

تهرانی نجفی ، هادی بن محمد امین ، - 1321 قمری
tehrānī najafī, hādī ebn-e mohammad amīn (- 1903)


الاثنی عشریه فی الزکاه | al-iṯnā ‘ašarīyya fi-z zakāt(فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


اسرار الزکاه و الصوم و الحج | asrār-uz zakāt wa-ṣ ṣawm wa-l ḥajj(فلسفه احکام)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


الزکاه | az-zakāt(فقه ، شعر)

حر عاملی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1104 قمری
horr-e ‘āmelī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1693)