حاشیه خلاصه الاقوال = الفوائد و الزوائد | ḥāšīyat-u xulāṣat-il aqwāl = al-fawā’id wa-z zawā’id(رجال)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


الزوائد | az-zawā’id(متفرقه)

حسینی میبدی ، علی بن محمد علی ، - 1313 قمری
hoseynī meybodī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī (- 1896)