کتاب الزهد | k.-uz zuhd(حدیث ، اخلاق)

اهوازی ، حسین بن سعید، - 275 قمری
ahvāzī, hoseyn ebn-e sa‘īd(- 889)


کتاب الزهد | k.-uz zuhd(حدیث ، اخلاق)

اهوازی ، حسین بن سعید، - 275 قمری
ahvāzī, hoseyn ebn-e sa‘īd(- 889)


الزهد (کتاب ) | zuhd (k.)(اخلاق)

شیبانی ، احمد بن محمد، - 241 قمری
Šeybānī, ahmad ebn-e mohammad (- 856)


کتاب الزهد | k.-uz zuhd(حدیث ، اخلاق)

اهوازی ، حسین بن سعید، - 275 قمری
ahvāzī, hoseyn ebn-e sa‘īd(- 889)


کتاب الالفاظ الکتابیه = کتاب الالفاظ | k.-ul alfāẓ-il kitābīya = k.-ul alfāẓ(لغت)

همدانی ، عبدالرحمن بن عیسی ، - 320 قمری
hamadānī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ‘īsā(- 933)


النکت عن کتاب ابن الصلاح = تتمه التنکیت علی کتاب ابن الصلاح | an-nukat ‘an k.-i ibn-iṣṣalāḥ = tatimmat-un tankīt ‘alā k.-i ibn-iṣṣalāḥ(درایه)

ابن حجر عسقلانی ، احمد بن علی ، 733 - 852 قمری
ebn-e hajar-e ‘asqalānī ،ahmad ebn-e ‘alī (1333 - 1449)


ملحمه دانیال = اصول الملاحم = اصول ملحمه = شرح کتاب ملحمه = کتاب بهمنشاه | malhame-ye dānīyāl = osūl-ol malāhem = osūl-e malhame = š.-e k.-e malhame = k.-e bahmanšāh(پیشگویی)

تفلیسی ، حبیش بن ابراهیم ، ق 7 قمری
taflīsī, hobayš ebn-e ebrāhīm(- 13c)


ملحمه دانیال = اصول الملاحم = اصول ملحمه = شرح کتاب ملحمه = کتاب بهمنشاه | malhame-ye dānīyāl = osūl-ol malāhem = osūl-e malhame = š.-e k.-e malhame = k.-e bahmanšāh(پیشگویی)

تفلیسی ، حبیش بن ابراهیم ، ق 7 قمری
taflīsī, hobayš ebn-e ebrāhīm(- 13c)


ملحمه دانیال = اصول الملاحم = اصول ملحمه = شرح کتاب ملحمه = کتاب بهمنشاه | malhame-ye dānīyāl = osūl-ol malāhem = osūl-e malhame = š.-e k.-e malhame = k.-e bahmanšāh(پیشگویی)

تفلیسی ، حبیش بن ابراهیم ، ق 7 قمری
taflīsī, hobayš ebn-e ebrāhīm(- 13c)


ملحمه دانیال = اصول الملاحم = اصول ملحمه = شرح کتاب ملحمه = کتاب بهمنشاه | malhame-ye dānīyāl = osūl-ol malāhem = osūl-e malhame = š.-e k.-e malhame = k.-e bahmanšāh(پیشگویی)

تفلیسی ، حبیش بن ابراهیم ، ق 7 قمری
taflīsī, hobayš ebn-e ebrāhīm(- 13c)