ابواب الروضات = فهرست روضات الجنات | abwāb-ur rawḍāt = fihrist-u rawḍāt-il jannāt(فهرست)

آقا نجفی ، محمد باقر بن محمد تقی ، ق 14 قمری
āqā najafī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī ( - 20c)


الحوزات و الروضات | al-ḥawzāt wa-r rawḍāt(دعا)

عقیلی علوی شیرازی ، محمد مهدی بن محمد نعیم ، ق 12 قمری
‘aqīlī ‘alavī šīrāzī, mohammad mahdī ebn-e mohammad na‘īm ( - 18c)


الروضات | ar-rawḍāt(شرح دعا)

بارفروشی مازندرانی ، محمد بن مقیم ، 1196 - 1281 قمری
bārforūšī māzandarānī, mohammad ebn-e moqīm (1782 - 1865)


الروضات | ar-rawḍāt(شرح دعا)

بارفروشی مازندرانی ، محمد بن مقیم ، 1196 - 1281 قمری
bārforūšī māzandarānī, mohammad ebn-e moqīm (1782 - 1865)