الرمل = اسرار رمل = زبده التصانیف | ar-raml = asrār-e raml = zobdat-ot-tasānīf(رمل)

خفری ، محمد بن احمد، - 957 ؟ قمری
xafrī, mohammad ebn-e ahmad ( - 1550)


نهایه العقول و نهایه الاصول = محمود الرمل = رمل = ارشاد الرمل = تحفه الرمل = ناصر الرمل = لباب الرمل | nahāyat-ol ‘oqūl va nahāyat-ol osūl = mahmūd-or raml = raml = eršād-or raml = tohfat-or raml = nāser-or raml = lobāb-or raml(رمل)

شیرازی ، احمد بن حیدر، قرن 7 قمری
šīrāzī, ahmad ebn-e heydar (- 13c)


زبده التصانیف | zobdat-ot tasānīf(کلام و اعتقادات ، فقه)

خوانساری ، حیدر بن محمد، - 1050 ؟ قمری
xānsārī, heydar ebn-e mohammad (- 1641)


زبده التصانیف | zobdat-ot tasānīf(کلام و اعتقادات ، فقه)

خوانساری ، حیدر بن محمد، - 1050 ؟ قمری
xānsārī, heydar ebn-e mohammad (- 1641)


زبده التصانیف | zobdat-ot tasānīf(کلام و اعتقادات ، فقه)

خوانساری ، حیدر بن محمد، - 1050 ؟ قمری
xānsārī, heydar ebn-e mohammad (- 1641)


زبده التصانیف | zobdat-ot tasānīf(کلام و اعتقادات ، فقه)

خوانساری ، حیدر بن محمد، - 1050 ؟ قمری
xānsārī, heydar ebn-e mohammad (- 1641)


زبده التصانیف | zobdat-ot tasānīf(کلام و اعتقادات ، فقه)

خوانساری ، حیدر بن محمد، - 1050 ؟ قمری
xānsārī, heydar ebn-e mohammad (- 1641)


زبده التصانیف | zobdat-ot tasānīf(کلام و اعتقادات ، فقه)

خوانساری ، حیدر بن محمد، - 1050 ؟ قمری
xānsārī, heydar ebn-e mohammad (- 1641)


زبده الرمل = خلاصه البحرین = رمل منظوم | zobdat-ol raml = xolāsat-ol bahrayn = raml-e manzūm(رمل)

خاقانی ، محمد بن نصراالله، ق 8 قمری
xāqānī, mohammad ebn-e nasr-ol-lāh (- 14c)


زبده الرمل = خلاصه البحرین = رمل منظوم | zobdat-ol raml = xolāsat-ol bahrayn = raml-e manzūm(رمل)

خاقانی ، محمد بن نصراالله، ق 8 قمری
xāqānī, mohammad ebn-e nasr-ol-lāh (- 14c)