الرفع و الدفع = رفع آفات و دفع بلیات | ar-raf‘ va-d-daf‘ = raf‘-e āfāt va daf‘-e balīyyāt(دعا)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


الرفع و الدفع = رفع آفات و دفع بلیات | ar-raf‘ va-d-daf‘ = raf‘-e āfāt va daf‘-e balīyyāt(دعا)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


شرح غایه الرفع الی ذروه الوضع | š.-u ġāyat-ir raf‘ ilā ḏirwat-il waḍ‘(بلاغت)

مصری ، عطاءاالله بن احمد، ق 12 قمری
mesrī, ‘atā’-ol-lāh ebn-e ahmad (- 18c)