الرساله القدسیه فی اسرار النقطه الحسیه = اسرار النقط | ar-r.-ul-qudsīya fī asrār-in nuqṭat-il ḥissīya = asrār-in nuqaṭ(عرفان و تصوف ، شرح حدیث)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


الرساله القدسیه فی اسرار النقطه الحسیه = اسرار النقط | ar-r.-ul-qudsīya fī asrār-in nuqṭat-il ḥissīya = asrār-in nuqaṭ(عرفان و تصوف ، شرح حدیث)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


اسرار الشهاده = اکسیر العبادات فی اسرار الشهادات | asrār-uš šahāda = iksīr-ul ‘ibādāt fī asrār-uš šahādāt(تاریخ معصومین)

دربندی ، آقا بن عابد، - 1285 ؟ قمری
darbandī, āqā ben ‘ābed (- 1869)


اسرار الغیوب = ماسه بلوچیه = اسرار الغیب | asrār-ol-qoyūb = māse-ye balūčīe = asrār-ol-qeyb(علوم غریبه)

ورانی کرمانی ، علی مردان بن محمد حسین ، ق 13 قمری
varānī kermānī, ‘alī mardān ebn-e mohammad hoseyn (- 19c)


اسرار الصلاه = مرآه الهداه فی کشف اسرار الصلوه | asrār-us ṣalāt = mir’āt-ul huda fī kašf-i asrār-us ṣalāt(فلسفه احکام)

کوثر همدانی ، علی نقی بن محمد رضا، - 1296؟ قمری
kosar-e hamedānī, ‘alī naqī-ye-bn-e mohammad rezā (- 1879)


اسرار النجوم = احکام النجوم = کتاب اسرار | asrār-un-nujūm = aḥkām-un-nujūm = k.-e asrār(هیئت)

ارسطو، 384 - 322 ؟ قبل میلاد
arastū (-384 - -322)


انوار الفصاحه و اسرار البلاغه (البراعه ) فی شرح نهج البلاغه = اسرار البراعه و انوار الفصاحه | anwār-ul faṣāḥa wa asrār-ul balāġa (al-barā‘a) fī š.-i nahj-ul balāġa = asrār-ul barā‘a wa anwār-ul faṣāḥa(شرح حدیث)

نظام الدین گیلانی ، احمد بن علی ، - قرن 11ق
nezām-od dīn-e gīlānī , ahmad-e bn-e ‘alī (- 17c)


اسرار العربیه | asrār-ul-‘arabīyya(نحو)اسرار الهدایه | asrār-ol hedāya(تاریخ)اسرار الصلاه | asrār-uṣ-ṣalāt(فلسفه احکام)