الرساله الشبهاتیه | ar-r.-uš-šubahātīya(فقه)

طریحی ، فخرالدین بن محمد، 979 - 1087 ؟ قمری
torayhī, faxr-od-dīn ebn-e mohammad (1572 - 1677)


الرساله الوضعیه = الرساله العضدیه = رساله فی الوضع | ar-r.-ul waḍ‘īyya = ar-r.-ul ‘aḍudīya = r.-un fi-l-waḍ‘(بلاغت)

عضدالدین ایجی ، عبدالرحمن بن احمد، 700؟ - 756 قمری
‘azod-od-dīn-e ījī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad (1301 - 1356)


الرساله الوضعیه = الرساله العضدیه = رساله فی الوضع | ar-r.-ul waḍ‘īyya = ar-r.-ul ‘aḍudīya = r.-un fi-l-waḍ‘(بلاغت)

عضدالدین ایجی ، عبدالرحمن بن احمد، 700؟ - 756 قمری
‘azod-od-dīn-e ījī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad (1301 - 1356)


الرساله الذهبیه = طب الرضا = الذهبیه الطبیه = الرساله المذهبه | ar-r.-uḏ ḏahabīyya = ṭibb-ur riḍā = aḏ-ḏahabīyyat-uṭ ṭibbīya = ar-r.-ul muḏhaba(طب ، حدیث)

علی بن موسی (ع )، امام هشتم ، 153 - 203 قمری
‘alī ebn-e mūsā, emām-e haštom (771 - 819)


الرساله الذهبیه = طب الرضا = الذهبیه الطبیه = الرساله المذهبه | ar-r.-uḏ ḏahabīyya = ṭibb-ur riḍā = aḏ-ḏahabīyyat-uṭ ṭibbīya = ar-r.-ul muḏhaba(طب ، حدیث)

علی بن موسی (ع )، امام هشتم ، 153 - 203 قمری
‘alī ebn-e mūsā, emām-e haštom (771 - 819)


الرساله الذهبیه = طب الرضا = الذهبیه الطبیه = الرساله المذهبه | ar-r.-uḏ ḏahabīyya = ṭibb-ur riḍā = aḏ-ḏahabīyyat-uṭ ṭibbīya = ar-r.-ul muḏhaba(طب ، حدیث)

علی بن موسی (ع )، امام هشتم ، 153 - 203 قمری
‘alī ebn-e mūsā, emām-e haštom (771 - 819)


الرساله الذهبیه = طب الرضا = الذهبیه الطبیه = الرساله المذهبه | ar-r.-uḏ ḏahabīyya = ṭibb-ur riḍā = aḏ-ḏahabīyyat-uṭ ṭibbīya = ar-r.-ul muḏhaba(طب ، حدیث)

علی بن موسی (ع )، امام هشتم ، 153 - 203 قمری
‘alī ebn-e mūsā, emām-e haštom (771 - 819)


الرساله الذهبیه = طب الرضا = الذهبیه الطبیه = الرساله المذهبه | ar-r.-uḏ ḏahabīyya = ṭibb-ur riḍā = aḏ-ḏahabīyyat-uṭ ṭibbīya = ar-r.-ul muḏhaba(طب ، حدیث)

علی بن موسی (ع )، امام هشتم ، 153 - 203 قمری
‘alī ebn-e mūsā, emām-e haštom (771 - 819)


الرسائل الی اثاسیا (اوتاسیه ) (الرساله الخامسه ) = الرساله الخامسه فی الطبخ | ar-rasā’il ilā aṯāsīyā (uwtāsīya) (ar-r.-ul xāmisa) = ar- r.-ul xāmisa fi-ṭ ṭabx(کیمیا)

زسیموس حکیم ، ق 4 میلادی
zosīmūs-e hakīm (- 4c)


الرسائل الی اثاسیا (اوتاسیه ) (الرساله الرابعه ) = الرساله الرابعه فی الاوزان | ar-rasā’il ilā aṯāsīyā (uwtāsīyih) (ar-r.-ur rābi‘a) = ar-r. ur rābi‘a fi-l awzān(کیمیا)

زسیموس حکیم ، ق 4 میلادی
zosīmūs-e hakīm (- 4c)