الرد علی اهل الجبر و التفویض = الجبر و التفویض | ar-radd ‘alā ahl-il jabr wa-t tafwīḍ(حدیث)

علی بن محمد، امام دهم ، 212 - 254 قمری
‘alī ebn-e mohammad, emām-e dahom (828 - 869)


نور البصر بحل مسئله الجبر و القدر = الالهیه = الجبر و التفویض = شرح رساله الجبر و التفویض | nūr-ul baṣar bi-ḥall-i mas’alat-il jabr wa-l qadar = al- ilāhīya = al-jabr wa-t tafwī۳ = š.-u r.-il jabr wa-t tafwī۳(کلام و اعتقادات)

قائنی اصفهانی ، خلیل بن محمد اشرف ، - 1136 قمری
qā’enī esfahānī, xalīl ebn-e mohammad ašraf (- 1724)


الجبر و الاختیار = الجبر و التفویض | al-jabr wa-l ixtīyār = al-jabr wa-t tafwīḍ(کلام و اعتقادات)

قزوینی ، قوام الدین ، ق 13 قمری
qazvīnī, qavām-od-dīn (- 19c)


الجبر و التفویض | al-jabr wa-t tafwīḍ(کلام و اعتقادات)الجبر و التفویض | al-jabr wa-t tafwīḍ(کلام و اعتقادات)

ابوحنیفه ، نعمان بن ثابت ، 80 - 150 قمری
abūhanīfe, no‘mān ebn-e sābet (700 - 768)


الجبر و التفویض و اثبات المنزله بینهما | al-jabr wa-t tafwīḍ wa iṯbāt-ul manzila bayn-a-humā(کلام و اعتقادات)کشف الحقائق فی الجبر و التفویض | kašf-ul ḥaqā’iq fi-l jabr-i wa-t tafwī۳(کلام و اعتقادات)

موسوی رضوی ، علی بن محمد، ق 11 قمری
mūsavī razavī, ‘alī ebn-e mohammad(- 17c)


الجبر و التفویض | al-jabr wa-t tafwīḍ(کلام و اعتقادات)

اصفهانی ، میرزا مهدی ، 1303 - 1365 قمری
esfahānī, mīrzā mahdī (1886 - 1946)


الجبر و التفویض | al-jabr wa-t tafwīḍ(کلام و اعتقادات)

؟ فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


الجبر و التفویض | al-jabr wa-t tafwīḍ(کلام و اعتقادات)

میرداماد، محمد باقر بن محمد، - 1041 ؟ قمری
mīrdāmād, mohammad bāqer ebn-e mohammad (- 1632)