الدور الاعلی | ad-dawr-ul a‘lā(دعا)

ابن عربی ، محمد بن علی ، 560 - 638 قمری
ebn-e ‘arabī, mohammad ebn-e ‘alī (1166 - 1241)


الدور الاعلی | ad-dawr-ul a‘lā(دعا)

ابن عربی ، محمد بن علی ، 560 - 638 قمری
ebn-e ‘arabī, mohammad ebn-e ‘alī (1166 - 1241)


الدر الاغلی بشرح الدور الاعلی | ad-durr-ul aġlā bi-š.-id dawr-il a‘lā(دعا ، عرفان و تصوف)

نافیلاتی ، محمد بن محمد، - 1091 قمری
nāfīlātī, mohammad ebn-e mohammad


الدر الاغلی بشرح الدور الاعلی | ad-durr-ul aġlā bi-š.-id dawr-il a‘lā(دعا ، عرفان و تصوف)

نافیلاتی ، محمد بن محمد، - 1091 قمری
nāfīlātī, mohammad ebn-e mohammad


الخلجات فی تفسیر سوره الاعلی = تفسیر سوره الاعلی | al-xalajāt fī tafsīr-i sūrat-il a‘lā = tafsīr-u sūrat-il a‘lā(تفسیر)

تنکابنی ، محمد بن سلیمان ، 1234 - 1302 قمری
tonekābonī, mohammad ebn-e soleymān (1819 - 1885)


تفسیر سوره الاعلی | tafsīr-u sūrat-il a‘lā(تفسیر)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


تفسیر سوره الاعلی | tafsīr-u sūrat-il a‘lā(تفسیر)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


رد شبهه الدور | radd-u šubhat-id dawr(اصول فقه)

یزدی ، محمد حسین بن محمد باقر، ق 11 قمری
yazdī, mohammad hoseyn ebn-e mohammad bāqer (- 17c)


تفسیر سوره الاعلی | tafsīr-u sūrat-il a‘lā(تفسیر)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


تفسیر سوره الاعلی | tafsīr-u sūrat-il a‘lā(تفسیر)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)