الدلیل (الکبیر) | ad-dalīl (al-kabīr)(کلام و اعتقادات)

حسنی ، قاسم بن ابراهیم ، 169 - 246 قمری
hasanī, qāsem ebn-e ebrāhīm (786 - 861)


الدلیل (الصغیر) | ad-dalīl (aṣ-ṣaġīr)(کلام و اعتقادات)

حسنی ، قاسم بن ابراهیم ، 169 - 246 قمری
hasanī, qāsem ebn-e ebrāhīm (786 - 861)


الوجیزه فی الفقه = زبده الدلیل | al-wajīza fi-l fiqh = zubdat-ud dalīl(فقه)

شبر، عبداالله بن محمد رضا، 1188؟ - 1242 قمری
šobbar, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad rezā (1774 - 1827)


الوجیزه فی الفقه = زبده الدلیل | al-wajīza fi-l fiqh = zubdat-ud dalīl(فقه)

شبر، عبداالله بن محمد رضا، 1188؟ - 1242 قمری
šobbar, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad rezā (1774 - 1827)


الوجیزه فی وجوب معرفه االله تعالی بالدلیلو معنی الدلیل | al-wajīza fī wujūb-i ma‘rifat-il lāh ta‘ālā bid-dalīl wa ma‘na-d dalīl(کلام و اعتقادات)ملتقطات من التفسیر الکبیر | multaqatāt-un min-at tafsīr-il kabīr(تفسیر)ملتقطات من التفسیر الکبیر | multaqatāt-un min-at tafsīr-il kabīr(تفسیر)کشف القناع عن صریح الدلیل فی الرد علی من قال فی الرضاع بالتنزیل | kašf-ul qinā‘ ‘an ṣarīḥ-id dalīl fi-r radd-i ‘alā man qāl-a fi-r ri۳ā‘ bit-tanzīl(فقه)

بحرانی ، یوسف بن احمد، 1107 - 1186 قمری
bahrānī, yūsef ebn-e ahmad (1696 - 1773)


کشف القناع عن صریح الدلیل فی الرد علی من قال فی الرضاع بالتنزیل | kašf-ul qinā‘ ‘an ṣarīḥ-id dalīl fi-r radd-i ‘alā man qāl-a fi-r ri۳ā‘ bit-tanzīl(فقه)

بحرانی ، یوسف بن احمد، 1107 - 1186 قمری
bahrānī, yūsef ebn-e ahmad (1696 - 1773)


الخواص الکبیر | al-xawāṣ-ul kabīr(کیمیا)

جابر بن حیان ، 120 - 198 ؟ قمری
jāber ebn-e hayyān (739 - 814)