الدلالات (رساله فی تحقیق ) | ad-dilālāt (r.-un fī taḥqīq-i)(منطق)الدلالات (رساله فی ) | ad-dilālāt (r.-un fī)(منطق)

حنفی تبریزی ، شمس الدین محمد، ق 10 قمری
hanafī tabrīzī, šams-od-dīn mohammad (- 16c)


التشکیک (رساله فی تحقیق مساله ...) = مقامات = رساله تشکیک در ماهیت = اقسام التشکیک و حقیقته | at-taškīk (r.-un fī taḥqīq-i mas’ala ...) = maqāmāt = r.- ye taškīk dar māhīyat = aqsām-ut taškīk wa ḥaqīqat-u- h(فلسفه)

رفیعا، محمد بن حیدر، 997 - 1080 ؟ قمری
rafī‘ā, mohammad ebn-e heydar (1589 - 1670)


بداء (رساله در تحقیق ...) | badā’ (r. dar tahqīq-e ...)(کلام و اعتقادات)

خاتون آبادی ، محمد حسین بن صالح ، - 1151 قمری
xātūn ābādī ،mohammad hoseyn ebn-e sāleh (- 1739)


القیاس = ابطال القیاس = رساله فی تحقیق القیاس | /(اصول فقه / عربی)القیاس = ابطال القیاس = رساله فی تحقیق القیاس | /(اصول فقه / عربی)القیاس = ابطال القیاس = رساله فی تحقیق القیاس | /(اصول فقه / عربی)القیاس = ابطال القیاس = رساله فی تحقیق القیاس | /(اصول فقه / عربی)القیاس = ابطال القیاس = رساله فی تحقیق القیاس | /(اصول فقه / عربی)القیاس = ابطال القیاس = رساله فی تحقیق القیاس | /(اصول فقه / عربی)